Publicatie tot welstandt van de botermarckt (Oirschot 1766)

Myn heeren de offcieren en regenten deser vry- en heerlyckheyt Oirschot maken aen een ider by desen bekent, dat tot welstant van de wekelycke saturdaechse marckt hebben gearresteert dese naervolgende pointen en artikulen.

Dat de boter- en ander marckt sal beginnen des voormiddaechs ten 9 uren, als wanneer de gesworen waechmeester in de waech sal moeten syn en daer niet uyt sal mogen gaan voor 12 uren, als wanneer de waech sal werden gesloten en niet meer sal mogen gewogen werde.

Voorts soo interdiceeren en verbiede wel expresselyck, dat niemandt, wie hy oock sy, sal vermogen weg ofte weggen boter te wegen dan alleen door de geswore waechmeester in de gemeentenswaech en dat op de verbeurte van de boter, van den korf en daerenboven twee goude realen te verbeuren by den weger en die se laat wegen.

Soo wert by renovatie verboden, dat niemant, wie hy oock sy, sal vermogen eenige boter te koopen voor en aleer deselve is gekomen op de marckt aen de boterlinde ofte wel onder de 4 boomen van de botermerckt, alwaar gekomen synde het een ider sal vry staan ornme dsdan te koopen soo veel en soo weynich als sal goetvinden, sullende sonder eenige oogluyckinge gecalangiert werden alle die geene die haar boter verkopen en oock die se koopen voor en aleer dat se op de marckt geseten syn. En al de geene die boter buyten de voorschreven vier lindeboomen tegen gaan oft loopen, voor en aleer dat deselve ter voorschreven plaetse is gekomen en deselve komen te schryven ofte koopen, sullen verbeuren voor ideren korf boter, soo wel die se verkoopen als die se koopen, ider reys de boete van 21 stuyvers ider.

Soo en sal des saturdaechs niemandt, wie hy oock sy, boter mogen wegen voor 9 uren oft oock niet naar 12 uren, als wanneer de waech sal rnoeten gesloten syn en dat op de peen van de boter en twee goude realen te elker reyse te verbeuren ten behoeve als van outs.

Soo wert op het alderserieuste een ider, wie hy oock sy, verboden van geene boter in haar huysen te wegen ofte ontfange, het sy by avonde oft by dage ofte voor ofte naar sonne op- ofte onderganck, en dat op de verbeurte van de boter, de waege en het gewigt en daeren boven twee goude realen, te verbeuren te elcker reyse soo wel by den verkoper als by den kooper ofte weger.

En om alle froudes voor te koomen, soo en sal niemant met eenige boter vermogen te gaan ofte dragen van syn huys dan alleenelyck des saterdaechs voor de middach om deselve naar de marckt te brengen; contrarie doende sullen verbeuren haare boter, kurf oft schotel, daer deselve op oft in is liggende, en daerenboven twee goude realen a 3 gulde het stuck.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeinventariseerd vrl. inv. nr. 8443 24-9-1766.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.