Ordonnantie inzake de sandinge (Oirschot 1628)

In den yersten is geresolveert dat men de drye yerstcoomende dagen te weten maendaege, dynsdaege en woensdaege sal doen naer ouder gewoonten behoorlycke sandinge in de groote heye in den duyn alhier binnen deser vryheyt ende ten eynde de selve sandinge te beter werden gedaen naer behoren hebben dye van den eede geordonneert ende gecommitteert gelyck sy hebben geordonneert ende gecommitteert mits desen Jacoben Dircx van de Velde, Jacoben Jan Dirck Kemps, Arien Jan Joris en Jan Dirck Huyskens ten eynde goede opsicht sullen hebben te nemen ende dragen dat de sandinge naer ouder gewoonte wel geschyede ende dat sy commanden ende ordineren den naegebueren hoe zy wat manyeren ende waer sy boomen ende duyn planten en de graven sullen en dat sy oyck nyemanden synen boom en sullen laeten planten voor ende alleen sy dyen gemeten sullen hebben dat sy oyck nyemanden van den naegebueren oirloff en sullen geven voir en aleer hy eenen boome negen voeten lanck wesende en sal hebben gebracht ende gepoot ende synen duyn gepeenckt? ende geplant voorts gegraeven ende gearbeyt gelyck hem toegetaxeert ende gelast sal wesen. De absente naegebueren selffs offt den stadthoudere mede oyck d onwillige opteeckenen offt laeten opteeckenen by dye den schouteth overgeven voirden gewoonelycken peene geexecuteert te worden nae behoiren hebbende voorts geordonneert dat de gebueren van Spoordonck, Kerckhoff ende Heedel tot de voors. sandinge sullen moeten compareren op morgen maendaeg den 27 merte ende dye van de Notele, Straeten ende Aerle op den dynsdaege den 28e merte ende dye van Naestenbest en de Verrenbest op woensdaege den 29e merte daer naevolgende allet goets tyts smergens ten acht vuyren opt sant ende nyet eer als voor te mogen scheyden voor ende aleer hy synen behoorlycken tax volbracht ende met consent van de gecommiteerden opgeteeckend sal wesen. actum den 26e merte 1628 per scultem omnes scabinos omnes juratos

Bron: SRE AA Oirschot ongeïnventariseerd resolutieboeken 26-3-1628

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.