Ordonnantie inzake het logeren van soldaten (Oirschot 1629)

Alsoo Godt betert dese vryheyt met daegelycxe ofte continuele vuyteringeren t'haeren laste van soldaten en andersints vuytermaeten alsoo soo seere wert overvallen ende beschaedigt dat in so verre daer innen nyet versyen ende deselve uyttering vercleynt ende vermindert en werden geschapen soude wesen de gemeynte daer door in vuyterste ruyne te comen dwelck beter waer verhuet,
soo hebben myn heeren scepenen deser vryheyt met advyes ordres ende gevolch van dye van den eede geslooten, geordineert ende expresselycken geinterdiceert ende verboden dat nyemant wye hy sy borgemr, tavenyer off herbergyer voortaen egeene ruyters, soldaeten, trompetters, tambouryns offt andere ten laste van de gemeynte en sal logeren, tracteren offt defroyeren offt laeten logeren, tracteren off defroyeren dan teenemael achtervolgende d'ordonnantie van heere baron Van Grobbendonck gouverneur der stad van s Hertogenbossche door ordre van haer hoocheyt ons verleent
ende dat sy de voors. soldaeten yerst sullen hebben affgeheyst hen deportement off verloof, den naeme van den heere dye se commandeert ende waer sy in garnisoen liggen, attestaren waer sy lest gedefroyseert hebben om in soo verre de selve plaetsche van hyer nyet en disteert de distantie van drye vuren ende sy int gene voors. is te doene waeren weygerachtich de selve egeensints en sullen mogen defroyeeren off eenen dronck byers geven ende dat oyck de tavernyers ende herbergiers logerende enige vande geene dye men gesonden sal wesen te defroyeren nyet meer en sullen mogen vuytreycken als yederen persoon eenen pot byer van twee blancken ende voir drye stuyvers eeten,
stellen altyt pertinent getal in eenen boecke van dye geene dye gelogeert sullen hebben getelt in presentie van getuygen met den naeme van den commandeur ende plaetse synder reseidentie op pene van t'gene sy meer voor yederen persoon in rekeninge brengen sullen ende de verteringe van de partye daer sy geen getal, den naaem van den commandeur gestelt en sullen sullen hebben geroyeert en hen nyet goet gedaen en sall werden gelyck alles in onders? dorpen ende vlecken gedaen wordt actum 26 juli 1629

Bron: SRE AA Oirschot ongeïnventariseerd resolutieboeken ls 26-7-1629

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.