Ordonnantie inzake het turven (Oirschot 1629)

Alsoo men verstaet ende bevonden heeft dat veele ende verscheyde naegebueren in prejudicie van de acte een sondach lestleden gepubliceert onbehoorlycken ende tegens de oude policye hebben getorfft ende de gecommiteerde ende gesworen visitatie opt voors turffven gedaen hebbende bedrogen ende ontloopen soo hebben myn heeren den schouten, scepenen ende gesworen der vryheyt Oirschot geordineert dat een yegelyck huysheer of huysvrouwe van elck gesinne binnen deser vryheyt onder eedt sal moeten coomen verclaeren wat waer hoe veell hoe lange en met hoe veele getauwen sy getorfft hebben om te weten wye men over henne mesuren sal moeten ende behooren te becalengieren ende straffen op ten peene dat de geene nyet comende ende doende den eedt ten daege hyer nae gespecificeert sal verbeuren eenentwintich st d een derdendeel ten behoeve van den officier het tweede ten behoeve van den onderrentmr ende het derde tot behoeff van de geswoirens ende worden daer omme den voors eedt te doen gedaecht dye van de geene over geens syde van de lopende straete tegens een vrydach toecoemnde goets tyts s morgens ten seven uuren opte raethuys alhyer ende dye van over dese syde van de lopende straete tegens saterdach smorgen op d'uer ende plaetse voors

Bron: SRE AA Oirschot ongeïnventariseerd resolutieboeken 10-6-1629

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.