Dit syn die koren der vryheyt van Oerscot anno LXXXIX (1489)

In den iersten, dat allen teppers ende brouwers ende een yegelyck die geborden maten sellen geven van natten ende van droghen. In gevalle sy bevonden wordden hier tegen doende, sellen broken een pont, half den heer ende half der vryheyt.

Item dat men gheen bier hoger vercopen sal dan een ort stuver, 't en waer dat yemont dubbel bier brouwen wil voer 1/2 stuver ende daer goet voer synde by den coermeesters, die dat op hoer ede coren sellen ende niet tappen, tensy ierst aldus gecort ende of die gesworen coermeesters dat bier leger setten, dat den 1/2 stuver of dat half bier ort stuver niet wert en weer, dat men 't niet hoger tappen en sal op te verboren drie pont, half den heer ende der vryheyt.

Item alle vercopersware, die men weget, dat men die met gerechter gewichten vercopen sal ende, in gevalle men ennighe ponden bevonde hoer gewichte niet houwende, dat sy broken sellen drie pont.

Item dat elken hertganc van Oerschot besorgen sal tusschen dit ende Paschen een leder, lanck wesende totten daeck van der kercken te reyken, om die kerck daermede te bescudden oft noot waer voor brant ende vuer.

Item dat allen ingesetenen der plaetsen van Straeten ende Kerchof ende enen Rynsgulden geldende in der beden sellen hebben een haeckleer tusschen dit ende Paschen naestcomende ende dieghene, die min gelden, sellen die twee ofte drie een leder maken, nadien dat die ghesworenen dat ordineren sal ende als men dat gebiet, soe sal een yegelyck voer syn dore een leder ende cuyp met water hebben staen.

Item dat allen brouwers ende backers in der plaetsen van den Kerckhof ende Straten backen noch brouwen en sellen op drie pont, tensy met daghe ende dat die coermeesters daertoe versocht sellen werden om die ovens te visiteren.

Item dat men gheen bruloften hauden en sal noch ter bruloften gaen op te verboren drie pont als voer.

Item dat die vleeschouwers gheen vleesch vercopen en sellen van ingaende wenmaent tot half garstmaent thoe, tensy des saterdaghes na der nonen gheslagen, ende men dat vlees niet opblasen en sellen.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeïnventariseerd schepenprotocol 1489, f 38.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.