Extract getrocken uyt het jaerceurboeck der vryheyt van Oirschot begonnen in den jare 1527.

Item is geordineert, dat een ygelyck, willende vercoopen boter, eyeren, vlasch, gaeren off dyergelycke dingen, sal gehouden wesen te compareren omme de groote linde t's saterdaech, des somers van paeschen aff tot bamis toe, 'smorgens tot vyff uren ende daertevoerens nyet ende des 'swinters tot acht uren van bamis aff tot paeschen toe, maer tevorens nyet, totdat die merck sal wesen voleyndt opte peen van VII stuyvers te deilen als boven.

Item is geordineert, dat een ygelyck, 't sy geestelyck off weerlyck, willende vercopen buyten Oirschot eenige coren, 't sy rogge, tarwe, garste, havere, boeckweyt off dyergelycke, dat hy sal gehouden syn te koemen op een saterdach daertevoerens ende houden metten selven rogge, tarwe, garste off havere off boeckweyt, stael van dyen, eenen mercktdach omme 'tselve alhier presenteren te vercopen, opte peen van XXI stuyvers te deylen als boven.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeinventariseerd (109)
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.