Ordonnantie inzake schenkingen (Oirschot 1533)

Wy scepenen, gezwoeren, raidtsluden, kerckmeesters, heyligeestmeesters ende een deel naegebueren, by den vorster met eenen sondaigs geboede hiertoe geconvoceert ende vergadert wesende in den raidthuyse hebben by goede diverse redenen hon dair toe moverende ende in der vriheyt oirbaer geordineert, gestatueert, gemaict ende gewilt t's geens ende alsoe hiernae bescreven staet, te weeten:
Dat nyemant, soe wie hy zy, 't zy dat zy zyn scepenen, achtmannen oft geswoerenen in tyde wesende of van wat qualiteyten hy ofte zy weesen zullen moghen in den naem of vanweegen der vriheyt ende innegeseetenen van Oirschot nyet en zullen mogen doen iemonden, wie hy oick zy, ennige scenckinge van penningen of van ennigen biergelagen of wyngelagen of anderssins, tenzy by voirgaende wete, volcomen wil ende consente ten minsten van den meestendeel van den scepenen, geswoerenen ende raidtsluden in tyde wesende t'samen irst dair op met malcanderen gedelibereert ende of iemont contrarie attempteerde te doene, dat alsulcx doende die scenkinge selver sculdich zullen zyn te betaelen uuyt honnen eygen buydel niettegenstaende ennige exceptien, nochtans hierinne versien ende bevoirwart: of't gebuerden, dat scepenen in tyde wesende iemonden der vriheyt vrient wesende of om beterswil ende in der vriheyt orbar ennich wyngelaech of biergelaech wouden scenken, dat zy dat wel sellen mogen doen, behaudelick dat zy dat gelaech nyet breder en sullen mogen scencken dan alleen t's geens diegeene denwelcken zy scencken willen alleen voor zyn hoot verteert heeft, gedraigende tot VIII of X of XII stuver toe ende nyet bredere.
In oirkonden t's geens voirscreven is hebben wy etc. scepenen etc. onsen gemeynen scependompssegel hier onder aen desen brief uuytgehangen. Actum XXI decembris.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeïnventariseerd schepenprotocol 1533, f 101v.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.