Reglement voor de dorpswacht Oirschot 1787

art 1

Dat als geboden word dat men ter wagt zal gaan een yder die het zelve word aangezegt zal moeten koomen op zodanig uur en plaats, als hem door den rotmeester of van zynent wegen zal aangezegt zyn op de boete van 21 stuiv.s te verbeuren voor die in het geheel niet compareert en zeve stuivers die een half uur te laat kompt, gelyke 7 stuivers voor yder uur dat men te vroeg de wagt verlaat

art 2

Yder die de wagt word aangezegt zal den sterkste man van 't huis of anders een bekwaam man moeten zenden, die, wanneer er klagten over vielen ter judicature zal staan van heere officier en schepenen alhier

art 3

Elk zal zig van zyn eige wapenen kunnen voorzien en die niet hebbende een snaphaan of stok met een bagjonet van den sipier van 't raadhuis kunne vragen die hy s'anderen daags goeds tyds aan den zelve weerom zal moeten bezorgen

art 4

Op dat men zeeker zoude zyn deeze wagt behoorlyk vigileert zal dezelve verpligt weezen zig ten elf uuren en ten drie uuren aan den klepperman kenbaar te maaken op de boete van 21 stuivers ingeval dezelve by onderzoek bevonden word hier in nalatig te zyn, vermits het zelve zal aangemerkr worden als of die wagt in 't geheel niet gevigileert hadde

art 5

Vermits er geen aflossing om de weinige manschappen die er ter wagt trekken zal plaats grypen zoo zal voorn. wagt zoo weinig mogelyk zig in huizen ophouden en ten minsten niet langer als een half uur agter een op de boete van 7 stuivers te verbeuren by ieder die hier tegen pecceert

art 6

Die dronken ter wagt komt of op dezelve dronken word zal verbeuren 21 st. geconsidereert zulk een even is als die in 't geheel niet compareert

art 7

De rotmeesters zullen respective de wagt in deeze voegen aanzeggen, sci de eerste alle dag 4 man tegen den volgende avond en zoo vervolgens tot dat hy zyn rot ten einde is, in welk geval hy het zelve goeds tyds aan zyn successeur zal laate weeten die even gelyk deeze zal moete handelen en de overige insgelyks

art 8

Al wie eenige klagten heeft of iets in 't vigileeren mogt ontdekt hebben, zal gehouden zyn 't zelve sanderendaags kenbaar te maken aan de stadhouder van den heere drossaard alhier om daar ontrent te doen als hy bevinden zal te behooren

Bron: SRE, AA Oirschot (ongeïnventariseerd) resolutieboek 10-12-1787

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.