Ordonnantie inzake het weiden van vee (Orthen 1610)

Opten 22 mert anno XVIc ende thien zyn met malcanderen vergadert geweest dmeestendeel ende de principaelste naebueren des dorps van Ortten ter saecken ende om met malcanderen te spreecken van de gemeynte ende andere saecken den gemeynen dorpe aengaende. Ende alsoo de voors. gemeynte dese oorlochsche tyden door octroye van den hove van Brabant by den naebueren daertoe geimpetreert altyt openbaerlycken verhuyert is geweest om met de penningen daervan gecomen te betaelen alle commeren ende lasten die seer veele opt voors. dorp waeren staende ende daervoor de principaelste van den naebueren verobligeert waeren. Ende soo men nu tot Ortten wederom sall moogen woonen ende tymmeren daerover gehouden moet wordden goede ordonnantie ende policye om alles te brengen in staete dat den eenen naebuer van den anderen nyet beschadicht en wordt. Oock dat de schamele nabueren de machte nyet hebbende ennyge parchelen der gemeynten te huyren deselve mede souden gebruycken als andere hebben alsoe met consent van deee ende des anders geslooten ende geaccordeert dese naevolgende articulen ende conditien. Dats te weten dat de geene hebbende in de parochie van Ortten ennighe hoffsteden ende daarop tymmeren off laten tymmeren sullen vry hebben ende genyeten elck twee schaere weyen op de voors gemeynte van Ortten sonder yet daervoor te betaelen ende soo yemans gelieft mach noch eene schaere daerby op de gemeynte doen, voor welcke dordde schaere men betaelen sall vyff gulden tot proffyte van den dorpe ende dat voor den tyt van vyff naestcomende jaeren om voorts daermede uyt hunne lasten te coemen, te betalen Sinte Marten of Corsmisse daernae well betaelt aen den geenen dies last hebbende. Ende sal men de gemeynte voor halff mey nyet moogen beschaeren op peene van geschut te wordden ende inne het bescharen te doene soe nae recht ende equiteyt bevonden sall worden te behooren. Ende sall nyemant van den naebueren moeghen weyen dan syn selffs beesten off aen nyemanden ennighe schaeren moegen overlaeten. Ende off gebuerden dat yemant van den naebueren aen naemen ennige vreemde luyden beesten ende op de gemeynt brocht om te weyen ende men sulcx vernemen can sall deselve verbueren eenen peene van achtien carolus guldens gelyck met consent van mynen heeren schepenen ende hoochschouteth deser stadt Shartogenbossche daerop gestelt is betaelt te wordden deenen derddendeel ten prouffyte van den voors. mynen heere schouteth het tweede derddendeel tot behoeff der kercke van Ortten ende het derdde derddegedeelte ten prouffyte des dorps voors. ende datelycken over sulcx te wordden geexecuteert onder ennige rechtvorderinghe daeromme te dorven doene. Ende en sall nyemant op de gemeynte moeghen brengen ennighe beesten om te weyen ten sy deselve tot Ortten voors. hebben ennighe hoffsteede om te tymmeren oft te betaelen ende in ostagie te stellen voor elcke beste vyff gulden ende want deselve in den somer anno XVIc ende elff tot Ortten metter woone coemen, sal men hem deselve vyff gulden wederomme geven en de gemeynte genyeten off gebruycken als andere. Ende sall yegelyck de voors. vyff gulden schuldich syn te betaelen soe haest de gemeynte sall wesen beschaert maer inne dyen alsulcke in den somer anno XVIc ende elff tot Ortten nyet metter woone coemen ofte ennighe hofsteede cryghen sullen daernae de gemeynte nyet meer moegen gebruycken ter tyt ende wylen toe sy ennig hoffsteden hebben off tot Ortten metter woone comen. Ende sullen oock geenen schaepen oft gansen op de gemeynte moegen brengen om te weyen op peene van geschut te wordden. Van gelycke sullen geene beesten off perden moeghen weyen op ennighe straeten bynnen den dorpe voors. Offte syne vercken moeghen laeten loopen all op peene van geschut te wordden ende te betaelen den schaede die oversulcx ennichsints soude moeghen geschieden tot seggen van goede mannen des verstant hebbende. Oock sal ygelyck van den naebueren gehouden syn syne beesten allen avont op te haelen van der gemeynte ende nyet eer dan smorgens wederom uyt te brengen op de gemeynt voors. Ende off snachts ennighe beesten (egeneen beesten uytgescheyden)op de gemeynte ofte op te straeten bynnen den dorpe voors. bevonden wordde, sal men deselve moegen schutten ende te betaelen allen de beschadicheyt die alsulcke beesten souden moeghen hebben gedaen tot seggen van goede mannen. Ende alsoo men geenen goede ordonnantie off policy can onderhouden ten sy daertoe gestelt wordden ennighe van den naebueren bequaem synde tot burgemeester en de regeerders des dorps voors soo nnen voortyden nae ouder gewoente altyt gestelt syn geweest die op alles opsicht moogen nemen om 't selve dorpe te moegen regeren ten meeste prouffyte. Daertoe de gemeyne naebueren presenteren en nomineren Aert Geris tot burgemeester Goosen Goossens den oude ende Willem Jorissen als regeerders die welcke gehouden ende schuldig sullen syn te doene eet van getrouwicheyt ende sullen verbonden syn te dienen een geheel jaer aff te gaene ende nyeuwe te verkiesen in den hoochtyde van Corsmisse en soe voorts van jaere tot jaere vervolgende. Versoeckende dat de selve daertoe by den heere sullen werdden gecoren ende geordineet. Degeene soe hier ondergeschreven staen hebbende hoffsteeden in den prochie van Ortten

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 2 ls 22-3-1610 <

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.