Ordonnantie inzake het gebruik van de gemene weiden (Orthen 1635)

Copie eener ordonnantie van burgemeesters en regeerders van Orthen voor het bescharen der gemeente aldaar dd 11 july 1635 met de daerop door schepenen van 's Hertogenbosch verleende Ordonnantie poenaal dd 20 july 1635, geannexeerd aan de minute eener acte van bewaargeving den 15 february 1867 gepasseerd voor den te s Gravenhage residerende notaris W.J. Eikendal

Ordonnantie geraempt by de borgemeesters ende regeerders van den gehuchte van Ortthen nopende het beschaeren der gemeynten aldaer alles op welbehaegen van myn ed. ende eerwaarde heeren schouteth ende schepenen der stadt van 's Hertogenbossche daeronder t voorscreven gehucht is resorterende.

Alsdoo by experientie nu eenige jaeren herwaerts bevonden is dat sommige van de gequalificeertste naebueren int aencomen van den somer groote meenichte van beesten als perden, runderen ende verckens in andere dorpen incopen ende daermeede de gemeynte beschaeren ende in den grondt afweyden, die sy int uytgaen van den somer wederom vercopen jae sommige ooc onder pretext van coop verscheyde beesten aannemen ende op de gemeynten weyden ende alsoo in effect met het gewasch der gemeynten haer coopmanschap ende handel dryven tot merckelyc achterdeel ongerieff, verdruckinge ende beschaedicheyt van de goedwillige naeburen ende sonderlinge van de schaemele aldaer om waerinne nae behooren ende in equiteit versien te worden soo is op advoy ende welbehagen als voor dienstelyck ende nootsaeckelck bevonden geraempt ende geordonneert te worden dat van nu voortaan nyemant van den naebueren eenighe beesten tsy peerden koeyen runderen calver oft verckens op de voorscreven gemeynten en souden mogen schaeren oft weyden als syn eygen aengevoede beesten oft die hy ten minsten eenen geheelen wynter te voorens heeft in dominie op stall ende in voeder gehadt oft emmers naemaels van wil is aen te houden oft selver tot synen ende syns familie behoeff te slachten waer over een ider soude gehouden syn ten versuecke van den borgemeesters hem onder eede t'expurgeren op peene dat van elcke beeste soe dickmaels die contrarie deser ordonnancie op de gemeynte bevonden werdt reelyck ende metter daet zal worden verbuert eenen peene van ses caroligulden te deylen in dryen d'een voor den heere, tweeden voor den aanbrenger ende het derde voor de voorscreven schaemele gemeynte oft andersints soo de voorgeruerde heeren sullen believen ende goet te duncken. Actum 11-7-1635 (geapprobeerd 20-7-1635)


Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 5 ls 15-2-1867 (20-7-1635)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.