Reglement tot betere administratie en directie der gemeente en den dorpe of parochie van Ortten onder de vrydom dezer hoofdplaats 's Hertogenbosch 25 juny 1794

art 1

De opgezeten van Ortten zullen in eene vergadering by behoorlyke convocatie op rondzegging drie dagen te vooren daartoe belegd jaarlyks in het begin van de maand december by meerderheid van stemmen benoemen zes personen en die nominatie voor den 16e der zelver maand overgeven aan heeren schepenen dezer stad om daar uit binnen acht dagen te worden verkozen drie schaarmeesters als van ouds en wel een tot opperschaarmeester of borgemeester en twee tot onder schaarmeesters of regenten om een jaar lang van den eersten january tot den laatsten december eerstvolgende in die kwaliteit te fungeren en welke voor den aanvang van hunnen bediening den behoorlyken eed aan handen van den heere officier en het college van heere schepenen zullen moeten afleggen en van welke de opperschaarmeester of borgemeester het boek van ontvangst en uitgaaf houden zal als van ouds.

2

De zelve drie schaarmeesters zullen in het algemeen acht slaan en toezicht hebben op alle zaken de gemeenten aangaande en in het byzonder op het beschaaren der gemeenten en ten dien einden alle jaaren in de maand april vergadering van de opgezetenen beleggen om als dan te delibreren en stemmen over het scharen van het vee en alle andere zaken der gemeente aangaande.

3

De drie schaarmeesters zullen alle jaren op St. Jan of een dag daarvoor op naar het vee op de gemeenten naarzien en ten dien einden voor af behoorlyk laten rondzeggen dat ieder op dien dag zyn vee moet aanwyzen op dat zy anders voor fout zullen aangemerkt worden.

4 Wanneer in het vervolg een zoon of dogter trouwen en by hun ouders blyven inwoonen zal er tezamen voor dat huishouden maar een schaar getrokken worde en zullen niet apart meer scharen voor dat zoodanige getrouwde een huishoude op zich zelve hebben en apart een huis bewoonen.

5

Desgelyks zulen geen ongetrouwden in het vervolg mogen mede scharen ten zy zoo als in het vorige artikel vermeld is een huis op zich zelve hebben en een apart huis bewoonen.

6

Niemand die in het vervolg van elders in Orthen zal koomen en aldaar alleenlyk een kamer of een gedeelte van een huis huuren zal mede op de gemeente mogen scharen naar dien zulks gelegenheid geeft dat veele minvermogenden in Orthen koomen.

7

Aan ieder der opgezetenen zal een vierde op zyn eigen schaar mogen aangeschreven worden waarvan betaald zal worden drie guldens doch men zal dezelven niet aan een ander mogen overgeven.

8

Men zal op de gemeenten van Orthen geen beesten of paarden mogen wyden dan die aan de opgezetenen van Orthen toebehooren.

9

Die drie schaarmeesters zullen ten kosten der gemeenten voor geen hooger som ins daggeld mogen laten werken dan voor zes guldens maar zullen al wat hooger zou loopen voor en onder de opgezetenen openbaarlyk moeten bestellen uitgezonderd ingeval van watersnood of wanneer anders by meerderheid van stemmen van de opgezetenen mogt worden goedgevonden.

10

De drie schaarmeesters zullen jaarlyks in de maand van mei aan de opgezetenen in een vergadering daar toe behoorlyk agt dagen te vooren by een geroepen als van ouds doen rekening bewys en reliqua van hunne administratie.

11

Doch zullen de zelfde schaarmeesters gehouden zyn die rekening een maand te vooren over te brengen in het collegie van heeren scheepenen om daar ofte van wegen den magistraat dezer hoofstad te worden geexamineerd en zulks op zoodanig salaris of jura als dar toe by gevolg bepaald worden zullen.

12

De kosten der deser zaken gerezen en nog ryzen zoo van practizyns als by de magistraat en zoo die door voorzeiden Willem en Martienus Jonkergouw als die door L. Hagelaar cum suis gemaakt zyn of nog gemaakt moeten worden, zullen in dit singulier geval en zonder compensatie voor het vervolg van gemeentensswegen betaald en in rekening van de schaarmeesters voor uitgave gebragd en gelden mogen worden.

13

De schaarmeesters in gebreken blyvende om aan een of ander poinct hier voor vastgesteld te voldoen zullen voor iedere contraventie verbeuren een boeten van zes guldens een derde voor de heere officier, een derde voor de armbus van het stadhuis en een derde voor den aanbrenger.

14

De magistraat reserveert aan zich om dit reglement naar tyds omstandigheden te altereeren en te amplieeren zoodanig als zal bevinden te behooren.

Aldus na voorgaande communicatie aan den heere officier gearresteerd by heeren scheepenen, gezworen en raden dezer hoofstad s Bosch

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 9 25-6-1794

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.