Reglement voor het scharen. Orthen 1806

Extract uit het register der resolutien van het gemeentebestuur der Stad 's Hertogenbosch

Woensdag den 20 augustus 1806

Nader en bij resumptie gedelibreerd zijnde op het in date 13 dezer door de commissie tot stads finantiën uitgebragt en tot heden doorgelegen hebbend rapport. Is besloten zich daarmede te conformeren en tot dien het door schaarmeesteren van Orthen bij derzelver request in dato 4 junij jl verzogte en overgelegde reglement op het schaaren van 't vee op de gemeente van 't vrijdom Orthen te approbeeren en te arresteeren zoo als het zelve geapprobeerd en gearresteerd wordt gelijk het zelve alhier is volgende.

Reglement op het schaaren van het vee op de gemeente van het vrijdom Orthen

Art1

Ieder huis door een huishouden bewoond zal bij het schaaren worden erkend en een schaar op de gemeente worden toegestaan.

Art 2

Ingeval een huis door meer dan een huishouden wordt bewoond zal aan het zelve huis bij het schaaren der gemeente voortaan maar voor een huishouden worden aangemerkt en een schaar zonder meer toegwezen, ten zij onder de bijwoonders een huishouden wordt bevonden waarvan man en vrouw beide onder het vrijdom zijn geboren, welke uit hoofde haarer geboorte in het schaaren voor een bijzonder huishouden zullen worden erkent.

Art 3

Alle huishoudens van elders zich ter woon in kamers of gedeeltens van huizen binnen dit vrijdom zich nederzettende zullen geen recht op aanspraak op de gemeente hebben of in het schaaren worden erkent.

Art 4

Echter zijn hiervan uitgeslooten zoodanige huishoudens van elders binnen het vrijdom gekomen welke bij het arresteren van dit reglement in het zelve zijn wonende bevonden en in vorige jaaren bij het schaaren als inwoonders zijn erkent geworden, welke dit voorrecht zullen behouden tot dat zij het vrijdom metterwoon komen te verlaten ofte aflijvig worden.

Art 5

Alle zoodanige huizen welke door twee bijzondere gehuwde huishoudens worden bewoond en waar van ieder de geregte helft ten voorn. huis en eigendom is competeerende zullen bij het schaaren voor twee bijzondere huizen worden erkent.

Art 6

Alle zoodanige huizen welke door dienstboden worden opgehouden en waar van de meesters en meesteressen buiten het vrijdom zijn wonende zullen bij het schaaren der gemeente als een huis worden beschouwd.

Art 7

In gevalle de ouders in een huis komen te sterven en de kinderen het huishouden blijven aanhouden zullen zij bij het schaaren van de gemeente erkent worden.

Art 8

Een huis door een weduwnaar ofte weduwe bewoond ende haar behuwde kinderen ter inwooning bij haar nemende, zal bij het schaaren maar voor een huishouden worden erkent.

Aldus geapprobeerd en gearresteerd bij het gemeente bestuur der stad Hertogenbosch op heden den 20 augustus 1806.

En zal hier van extract aan den supplianten worden uitgereikt om denselve te strekken tot informatie zonder resumtie.

Bron: SA Den Bosch, Archief Schaarmeesters van Orthen 11.

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.