Conceptreglement inzake de schaarmeesters van Orthen (1794)

Is door schaarmeester in de vergadering aan de presente nabuuren voorgestelt het volgende.

Alzoo door Willem Jonkergouw en Martinus Jonkergouw inwoonders des dorps en parochie Orthen onder de vryheid der stad s'Hertogenbosch gehoorende, zoo voor zig zelfs als mede in naam en van wegens verscheyde ingezeetenen van Orthen request aan de edele wel agtnaate heeren schepenen, gezwoorens en raaden der hoofdstad s'Hertogenbosch was gepresenteert en daar by verzogt, dat het hun edele wel agtbaare behaagen mogt zeekere daar by verhaalde poincten ten aanzien des dorps Orthen vast te stellen en te ordonneeren en welk request by resolutie van hun edele wel agtbaare gesteld zynde in handen van de heeren hyn ed wel agtbaare gecommitteerden tot de privilegien, welgemelde heeren gecommitteerden daar op hebben gerequireerd het belang van L. Hagelaars cum suis, zoo is men onderling by gehouden vergadering de nubuuren van Orthen voornoemt overeengekoomen over de navolgende poincten en articulen.

Art 1

De nabuuren van Orthen na behoorlyk rondseggen vergaderd zullen jaarlyks met nieuwejaar by meerderheid van stemmen drie schaarmeesters kiezen, een tot opperschaarmeester en twee tot onderschaarmeesters om een jaar lang te dienen en te regeeren, welke den behoorlyken eed in handen van den her officier in 't collegie van heeren scheoebeb zullen afleggen en van welke de opperschaarmeester het boek of den ontvang en uytgaaf houden, hebben en doen zal als van ouds.

2

Dezelve drie schaarmeesters zullen byzonder agt slaan en toezigt houden op het beschaaren der gemeente en ten dien eynde alle jaaren in de maand april vergadering van nabuuren beleggen om als dan te delibereeren en te stemmen over het schaaren der gemeente.

3

De drie schaarmeesters zullen alle jaaren op St. Jan of een dag voor of na St. Jan het vee op de gemeente nazien en ten dien eynde vooraf behoorlyk laaten rondzeggen, dat ieder op dien dag zyn vee moet aanwyzen of dat zy anders voor fout zullen aangemerkt worden.

4

Wanneer in 't vervolg een zoon of dogter trouwen en by hun ouders blyven inwoonen zal er tesaamen voor dat huyshouden maar een schaar getrokken worden en zullen niet apart mede schaaren voor dat zodanige getrouwden een huyshouden op hun zelven hebben en apart een huys bewoonen.

5

Desgelyks zullen geen ongetrouwden in het vervolg mogen mede schaaren, tenzy zoo als in t voorige art. vermelt is een huyshouden op zig zelven hebben en een apart huys bewoonen.

6

Niemand die in t vervolg van elders in Orthen zal koomen en aldaar alleenlyk een kamer of een kleyn gedeelte van een huys huuren zal op de gemeente mede mogen schaaren naardien zulks gelegenheid geeft dat veele minvermoogende in Orthen koomen.

7

Ider der nabuuren zal een vierde op zyn eygen schaar mogen aangeschreeven worden waar voor betaalt zal worden drie guldens dog men zal zelve niet aan een ander mogen overgeeven.

8

Men zal op de gemeente van Orthen geen beesten of paarden mogen weyden dan die aan de nabuuren van Orthen toebehooren.

9

De drie schaarmeesters zullen ten kosten der gemeente voor geen hooger som in daggeld mogen laaten werken dan voor ses gulden, maar zullen al wat hoger zoude loopen voor en onder de nabuuren moeten bestellen uytgezonderd in geval van watersnood of wanneer anders by meerderheid van stemmen van de nabuuren mogt worden goedgevonden.

10

De drie schaarmeesters zullen jaarlyks in de maand van mey aan de nabuuren daartoe behoorlyk van te vooren tot een vergadering byeengeroepen als van ouds doen rekening, bewys en reliqua van hunne adminstratie.

11

De kosten ter deezer zaake gereezen en nog te reyzen, zoo van practizyns als by de magistraat en zoo die door voorzeide Willem en Martinus Jonkergouw, als die door L. Hagelaars cum suis gemaakt zyn of nog gemaakt zullen moeten worden, zullen van gemeentens wegen betaald en in de rekening van de schaarmeesters voor uytgaaf gebragt en geleeden worden.

12

Op allen deezen zal worden verzogt de approbatie en confirmatie van de edele wel agtbaare heeren schepenen, gezwoorens en raaden der hoofdstad s'Hertogenbosch en ten dien eynde deeze op behoorlyk zegel geschreeven door L. Hagelaars cum suis mitsgaders door Willem en Martinus Jonkergouw mede in naam en van wegens de hun gequalificeert hebbende ingezeetenen ondertekend, aan de heeren hun edele wel agtbaare gecommitteerden tot de privilegien overgegeeven met verzoek, dat gunstig gelieven te effectueeren, dat in plaatze van dispositie op de requeste door Willem en Martinus Jonkergouw aan hun edele wel agtbaare gepresenteerd, approbatie en confirmatie op deeze worde verleend.

Actum Orthen den etc.

Waar op gedelibereert zynde is by de nabuuren goedgevonden en verstaan zig met het voorenstaande te confirmeeren en hebben dezelve ten blyke van dien deeze eygenhandig onderteekend.

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 1 f 1-1-1794

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.