Ordonnantie inzake het gebruik van de gemene weiden (Orthen 1609)

Alsoe die gemeyne naeburen ende ingesetenen der prochie van Orthen onder t vrydom deeser stadt geleghen veele jaeren henne huysen ende goederen aldaer(duer de voorleden inlantsche oirloghen) hebben moeten abandonneren ende verlaten waervan sommige van de selven nu seeckeren tyt geleden overmits den tegenwoirdighe Treffne aldaer wederom hebben beginnen huysen te bouwen ende haere residentie met haeren familien ende beesten te nemen. Maer om dat een yegelyck aldaer wederom metter woone comende hem voortaen soude hebben te reguleren zyne beesten ende vee alsoe op syn eyghen te voeden ende onderhouden, dat die geerffde aldaer daer deur gheenen schade en geschiede in haere cooren, weyden ende hoybeemden. Ende omme by goeden tyde daerinne te versien en soe veel mogelyck oirdre gestelt te worden behoiren: soe is onderlinghen by den voors. gemeynen naebueren (aldaer onlancx haere fixe domicilie genomen hebbende by voorgaende advys van mynen heere schouteth ende schepenen deeser stadt geraempt ende geordineet dt men ten effecte voirs. vuyten voirs. inwoonderen ende effectuele residenten aldaer sal kiesen ende stellen twee geswoorens, die welcke volgens haeren eedt die sy gehouden sullen zyn te doen aen handen van mynen heere de hoochschouteth voirs. haer uyterste neirsticheyt ende devoir sullen doen (sonder yemanden te respecteren) dat yegelyck zynen beesten soe huede ende gade slae, dat se niemant enighen schade en doen ende dat op alsulcke boeten ende breucken by den geenen contrarie doende reelycken te verbueren gelyck daertoe van ouden tyden gestatueert zyn. Te weten dat men voor elcke beeste tsy peirt, koeye, oss ofte vercken toebehoirende aen yemanden binnen der voirs prochie stedevast woonende in yemants schade geloopen synde gehouden sal zyn te betaelen boven den schade die deselve beeste soude mogen hebben gedaen den ouden ban ofte schot van eenen stuyver, maer vreemde beesten de inwoonders aldaer niet toebehoirende twaere peirt, koeye, oss ofte vercken diemen sal bevynden yemanden ennighen schade gedaen te hebben sullen gehouden zyn(boven de voldoeninge van den schade) die de voirschreven vreemde beesten souden moghen hebben gedaen te betaelen elcke der voirs. beesten den ban oft schot van seven stuyvers en de dat soe dickmaels als die selve beesten in iemants schaede by den vs. geswoorens sullen worden bevonden. Hiertoe espresselyck verbiedende dat niemant van der voirs. inwoonderen van Orthen voirschreven hem en sal vervorderen enighe vreede beesten aen te nemen om die onder tdexsel van zyn eygen beesten op ter gemeynten aldaer te weyden. Op ten poene ende verbuerte van drye ponden vlaems verdeylt te wordden in dryen, deen derdendeel tot prouffyt van den heere, dander derdeel voorden aanbrenger en de tresterende derdendeel totte reparatie van der vervallen kercke van Orthen voirs. Ende dit al by provisie ende tot dat in t gene voirs. anders sal worden versien ende geordineert. Aldus gedaan ende geconcipieert by den gemeynen naebueren ende inwoonderen der voirschreven parochie van Orthen, sonder dewelcke haer onmogelycken is hen in haere begonnen residentie te mainteneren ende by mynen heeren den hooghschouteth ende schepenen der vs. stadt van Shertogenbosche geapprobeert ende geratificeer opten

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 2 maart/april 1609

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.