Instructie voor de ontvangers der vier percents heffing (Noord Brabant 1799)

art 1

De ontvanger ter recepte van het provenue der heffing van vier ten hondert van ieders capitaal en bezitting zullen de haar aangeboden wordende fournissementen in bovengemelde heffing behoorlyk ontvangen en daar voor afgeeven recepissen en quitantien overeenkomstig de publicatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche republiek van de 30e november 1798.

art 2

Zy zullen ten dien einde van het intermediair administratief bestuur of die genen welke in der tyd met het toeverzigt over haare administratie zullen zyn gelast ontvangen de noodige recepissen en quitantien en zo dra dezelve tot op drie honderd stuks van yder voor die van Breda en Bergen op Zoom en één hondert voor de overige ontvangers zullen zyn uitgegeeven waarvan kennis te geeven met opgaave van het getal der recepissen en quitantien welke zy vermeene voor den als dan loopende termyn nog noodig te zullen hebben.

art 3

Zy zullen geen verschreevene of defect geworden recepissen mogen wegdoen, maar daar van by het eindige der respective termynen en by het eindige der heffing door het overzenden van den by hun aanweezig zynde, zo ongeschonden als defecte recepissen alle dezelve behoorlyk verantwoorden.

art 4

Ook zullen zy geene quitantien van den eersten termyn overgebleeven voor den tweeden termyn en van den tweeden voor de volgende termynene mogen gebruiken, maar dezelve alle by het einde van iederen termyn met de generaalen staat van hunnen ontvangst over dien termyn aan dat committé det domeinen en finantie inzenden.

art 5

Weekelyks zullen zy aan evengemelde committé gelyk mede aan den agent van finantien inzenden eene summiere opgaave van dat geene by het eindigen van ieder week by hem in voors. heffing zal zyn ontvangen.

art 6

Noch zullen zy gehouden zyn daar te booven by het einde van iederen termyn zo aan den agent der finantien als aan het meergemelde committé over te maaken eenen generaalen staat van ontvangst en gedaane fournissementen ten comptoire generaal over den alsdan geexpireerden termyn zullende dezelve behooren ingerigt te zyn conform het model door het administratief bestuur aan hun ter hand gesteld.

art 7

Ook zullen zy gehouden zyn eenen aparten specifique staat van de door hun gedaane voorschotten als boven inzenden.

art 8

Wyders zullen zy de by haar ontvangen gelden op last en aanschryving van het committé der domeinen en finantie of die het zelve zullen vervangen fourneeren ten comptoire generaal van dit voormalig gewest.

art 9

En laatstelyk zo houd het intermediair administratief bestuur aan zich de macht om de instructie zodanig gte alterneeren en amplificeeren als het zelve noodig zal oordeelen.

Bron: RANB Bestuursarchieven 1795-1814 495 sf 15-2-1799


Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 3 februari 2001 door Hein Vera