Schutreglement voor de gemeente Oosterwyk en gehugten van dien

art 1

Niemand zal na de publicatie deezer zyn schaapen en vee mogen laten weiden anders als op zyn eigen of gehuurde land en op de gemeene heyde

2

Ook vermag niemand geduurende het geheel jaar door zyn schaapen en vee te laaten weyden op gemeentens gronden waardoor verstaan worden die vlaktens welke binnen den circul of omtrek der gecultiveerde landen zyn als meede ook niet op de straten en weegen tusschen de huysen en langs de erven

3

Niemand zal met zyn schaapen en vee in eenige straaten of weegen tusschen de gecultiveerde erven of plantagien mogen komen dan alleen in die straet of weg welke direct van de stal na zyn eige of gehuurde land na de gemeentens heyde leid of loopt als wanneer zy alleen de zelven daar door zullen dryven zonder zich op te houden om langs de kanten of hagen te weiden

4

Ook zullen de beesten op de graazen van de gemeentens gronden langs de straaten en weegen tusschen de huysen of erven alleen mogen weiden als zy met touwen behoed en bewaard worden mits niet in de slooten

5

Al wie op andermans grond of erven met zyn schaapen of vee weidende bevonden wordt zonder schriftelyk consent van den eygenaar (het welk hy direct zal moeten vertoonen aan den schutter tenzy den eygenaar present was) die zal met zyn vee aan het regt van schutten en poenaliteiten hier in vermeld subject zyn

6

En op dat 't geen voorsz. is exactelyk nagekomen worden zoo zal het aan ider vrystaan om de schaapen of andere beesten welke hy contrarie aan voorsz. gestatueerde in zyn eigen of gehuurd land ten byweesen van twee geloofwaardige getuygen weidende bevindende zal te schutten of in de schutskooy te brengen

7

En in geval eenig vee het welk men wilde schutten door den eygenaar of herder van 't zelve mogt worden ontjaagd zal niet te min de na te meldene boete of schutgeld van ider beest of ander vee betaald moeten worden

8

En worden de gezwooren schutter vorsters en dienaar van de justitie by deesen geauthoriseert en gelast om op de contraventien tegen dit reglement te vigileeren en den schaapen of beesten alzoo weidende bevindende, in de schutskooy te brengen, aan den officier van de gedane schutting ten spoedigsten kennis te geeven, zullende ider afzonderlyk op den eed in den aanvang hunner bediening gedaan geloof meriteren

9

Aanstonds van den in voegen voorsz. schutting zal den vorster verpligt weesen daar van behoorlyk denuntiatie of weete aan den eygenaar van het vee te doen met requisitie om 't zelven te komen lossen

10

En zal derzelve als dan vervallen zyn en betaalen moeten de boeten of schutgeld van 10 st. voor elk paard, 15 st. voor elk rundbeest en voor elk schaap en ander beest alhier niet genoemd 3 stuyvers, mitsgaders voor het regt van sluyten en ontsluyten 4 schellingen van elke party boven en behalven het salaris voor den vorster weegens zyne gedaane aanzeggingen de onkosten van assistentie voor het oppassen en nodig voeder en de schaavergoeding van den eygenaar des lands (des noods) ter tauxatien van officier en scheepenen van Oisterwyk by aldien de gecalangeerde zig met de berekening van het een en ander zouden mogen bezwaard vinden

11

Den eygenaar of huurder van het geschutte vee voor het ingaan van den nacht of voor het eindigen van dezelve de lossing doende zal met voorsz. schutgeld en onkosten als vooren volstaan boven en behalven het salaris van vorster wegens zyne gedane aanzegging volgens zyn reglement en gereserveert aan den eygenaar van het land de vergoeding van schaden door het geschutte vee veroorzaakt (des noods) ter tauxatie en moderatie van officier en scheepenen zonder meer

12

Indien den eygenaar van het geschutte vee niet mogte bekend zyn of dat denselve binnen 24 uuren na den aanzegging van het selve niet hadde gelost, zoo zal door den vorster met voorkennis van den officier by publicatie en affixtie aan den volke bekendmakinge werden gedaan met aankondinge van het geschutte vee na verloop van drie maal 24 uuren tot verhaal der boeten of schutgeld en verdere kosten publicq zal worden verkogt

13

Indien den eigenaar het geschutte vee 't zelve voor den verkoopinge lost zal hy volstaan met de betaling van het by art 10 bepaalde schutgeld, het gewoon salaris van den vorster voor de gedaane aanzegging en publicatie, mitsgaders voor 't oppassen en voeder binnen 24 uuren van ieder dag en nagt van een paard 12 st, van een rundbeest 8 st en van een schaap of varken 4 st boven en behalven de schaverhaling van den eygenaar des lands mitsgaders de onkosten als vooren

Het geschutte vee binnen den bepaalde tyd van driemaal 24 uuren in voegen voorsz. niet gelost zynde zal den officier 't zelve door den secretaris ten overstaan van officier en schepenen publicq en voor alle man laten verkoopen

14

En zal uyt de kooppenningen moeten betaald worden het schutgeld met de onkosten als vooren voeder en bewaargeld mitsgaders de onvermydelyke jura of kosten op het doen der publicatie en verkopingen gevallen als meede de schade aan den eygenaar van het land door het geschutte vee veroorsaakt tot tauxatie van officier en scheepenen

15

De overschietende penningen zullen ter secretarye worden geconsigneerd om door den eygenaar aldaar te worden geligt en in cas van tekort koming blyft den eygenaar van het land zynen actie tot schaaverhaling tegen den eygenaar van het vee gereserveert

16

De boeten of schutgeld van de geschutte beesten zal voor 1/3 genooten worden by den officier 1/3 by den schutter, vorster of dienaer der justitie welk zelfs of op aangeeving van een ander de schutting gedaan zal hebben en het overige 1/3 part ten behoeve van den algemeenen armen deser plaatse

17

Dit reglement zal jaarlyks voor den eerste maart by publicatie aan den volke bekend gemaakt moeten worden

En is wyders beslooten dat op het voorenstaande schutreglement zal worden versogt de approbatie van het Departementaal Bestuur van de Dommel en ten dien effect te presenteeren het volgende request

Aan het Departementaal Destuur van de Dommel

Geeft men respect te kennen het gemeentebestuur van Oosterwyk

Dat zy addressanten door de dagelyks voorkomende klagten over het geweld, schade en ruine gepleegd werdende met het dryven en hoeden van beesten en schaapen op of in eens anders teullanden, weyden, beemden en bosschen tot stuyting van dusdanige onbehoorlykheeden en tot maintien van het rustig en vreedig gebruyk van een iders landen onder approbatie van u.l. hadde geconcipieerd en beraamd een schutreglement ten deesen annex

Mits welke zoo keeren zig addressanten tot u.l. versoekende u.l. gunstige approbatie op het zelve in commune forma

Bron: SA Tilburg AA Oisterwijk 15 f 8 3-6-1800

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.