Besluit van den 3en Augustus 1827, no. 23 Bureau van Financie houdende aanschrijving tot het overbrengen der Tarieven van Tollen, enz., in guldens en cents. (Prov. Bl. 1827 nr. 101).

De gouverneur der provincie Noord-Braband,

ontvangen hebbende eene missive van den heere Administrateur voor den Waterstaat, de dato 28 junij 11. n 48, daarbij aan den Gouverneur de noodzakelijkheid voorhoudende, dat ten gevolge der genomen maatregelen nopens het buiten omloop brengen der oude Koperen Muntspecien, ook de Toltarieven, welke nog in guldens, stuivers en penningen zijn uitgedrukt, in guldens en cents worden overgebragt, en dat bij die overbrenging gevolgd worden de Tafels van Herleiding, in 1816, op last en met goedkeuring van het Departement van Financien, uitgegeven.

Schrijft bij deze de Besturen der Steden en Gemeenten ten platten Lande aan, om in zoo verre binnen dezelve, hetzij ten behoeve van de Stad of Gemeenten zelve, hetzij ten behoeve van Particulieren of Corporatien, Weg-, Brug-, Veergelden en diergelijke geheven worden, waarvan de Tarieven in guldens, stuivers en penningen zijn uitgedrukt, die Tarieven alsnu dadelijk in guldens en cents worden overgebragt, en dat daarbij worde gevolgd het hiervoor aangehaalde, in 1816, op last van het Departement van Financien uitgegeven Tarief, waarvan een Extract hetwelk ten deze tot voldoende handleiding kan strekken, aan den voet dezes is geplaatst; met verdere aanschrijving aan gemelde Besturen, om te zorgen dat van gezegde overbrenging, met insertie van de Tarieven, aan de Ingezetenen bij Publicatie worde kennis gegeven.

Zullende deze, door middel van het Provinciaal Blad, ter kennisse van de Besturen der Steden en Gemeenten ten platten Lande in deze Provincie, worden gebragt. 's Hertogenbosch, den. 3en Augustus 1827.

De Gouverneur voornoemd, Van der Fosse.

Uittreksel uit de Tafel van Herleiding van stuiven en penningen in cents, in 1816, op last en met goedkeuring van het Departement van Financien, uilgegeven.

Stuiver, penningen

Cents

Deze getallen worden betaald met cents

0,1

0.3125

0.5

0,2

0.6250

0.5

0,3

0.9375

1.

0,4

1.2500

1.

0,5

1.5625

1.5

0,6

1.8750

2.

0.7

2.1875

2

0,8

2.5000

2.5

0,9

2.8125

3.

0,10

3.1250

3.

0,11

3.4375

3.5

0,12

3.7500

3.5

0,13

4.0625

4.

0,14

4.3750

4.5

0,15

4.6875

4.5

1,0

5.0000

5.

En zoo vervolgens vijf cents voor iedere stuiver

Bron: H.J.F. Smeets e.a. Bestuur en administratie der provincie Noordbrabant (Den Bosch s.d.) dl. 1


Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 29 januari 2006 door Hein Vera