Op de naarbeschreven pointen en articulen hebben officier, borgemeesters en setters en sulx regenten van Udenhout tot schutter en bedelvoogt over den dorpe van Udenhout voorsz. aangestelt den persoon van Jurrien Grevers (1757)

Eerstelyk sal den selve in qualiteyt als schutter alle vreemde paarden, koeyen, kalveren en schaapen welke hy in een andermans weyde sal vinden getrouwelyk schutten en in de schutskooy brengen en sal daar voor van ider paart genieten des daags seven stuyvers agt penningen en des nagts vyftien stuyvers voor ider runtbeest by dag vier stuyvers en des nagts agt stuyvers en voor ider schaap eene stuyver waar van den heer officier sal genieten twee derde parten en den schutter een derde part.
En sal denselve soo dra imant hem komt aanbrengen dat een andermans beesten of vee in syn lant of weyden loopen gehouden syn deselve aanstonts in de schutskooy te brengen.
En soo het mogt komen te gebeuren dat het geschutte vee binnen drie daagen uyt de schutskooy niet wierde gelost, sal dat overgegeven worden aan den heer quartierschout of desselfs stadhouder.
Ook sal het ider ingeseten vry staan als van outs de beesten te mogen schutten en aanbrengen aan den officier op de boeten als van outs daar toe staande en sal ider ingeseten de schaade door het gerigt mogen laten beleyen en tegens de geschutte goederen procedeeren als na regten soo als haren raad gedragen sal.
Den sleutel van de schutskooy sal in bewaringe gegeven werden by den schoolmeester tot Udenhout.
En sal den selven in qualityt als bedelvoogt alle vreemde passanten, bedelaars en vaagebonden naar haar paspoorten vragen en deselve niet wel bevindende haar aanhouden en daar van aanstonts aan de heer officier kennisse geven om de selve te examineren en na bevindinge van saken te laten straffen.
En sal den selve alle bedelaars en lantlopers en bedelaars uyt het dorp verdryven en wegh jagen.
Ende sal den selve alle de boom en straatschenders, vegters en smeyters en andere ongeregeltheeden jegens de placaten, resolutien en ordres van den lande gehouden syn soo dra deselve tot syne kennisse sal komen op syn eedt aan den stadhouder deses quartiers over te geven en bekent te maken.
En sal deese commissie dueren tot weder op seggens toe.
En heeft den voornoemde Jurrien Grevers op het vorenstaande den behoorlyken eedt in handen van den heer Isaac Verster officier wettelyk gestaaft en afgelegt ten overstaan van Jacobus de Lange en Stephanus van den Henst scheepenen van Oosterwyk mitsgaders ter presentie en by weese van de borgemeesters en setters van Udenhout deese ondertekent hebbende heeden den vyfde july seventien hondert seven en vyftigh.

Bron: RHC Tilburg AA Udenhout 1 f 7v 5-7-1757

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.