Aanstelling en instructie voor bedeljager in Udenhout (1770)

Burgemeesteren en setters als regenten van Udenhout hebben aangestelt en gecommitteert, soo als aanstellen en committeren by desen den perzoon van Coenraad Kryns als diender en bedeljager over gemelte dorpe en sulks op een jaarlyks tractement van vyf en vyftig guldens,
sullende den voorn. Kryns gehouden syn de bedelaars op een sagte en discreete wyse te verdryven ten waare deselve eenige resistentie quaame te doen en niet vermoogen met eenige van de bedeelaars te composeeren ofte van dien eenig geld te trecken op poene dat daar aan schuldig bevonden werdende aanstonds sal werden gecasseert onder reserve nogtans dat de voorn. officier en regenten aan hen behouden de magt om buiten het voorsz. geval hem Coenraad Cryns ten allen tyden wanneer het den voorn. officier en regenten goetduncken sal te demitteeren en van syn dienders plaats te ontsetten.

Bron: RHC Tilburg AA Udenhout 1 f 62 10-2-1770

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.