Ordonnantie inzake het begraven. Udenhout 1774

Ter vergadering van heeren officier en regenten is goetgevonden en verstaan de volgende publicatie te arresteeren.

Publicatie

Heeren officier en regenten van Udenhout, alzoo hoe langs hoe meer is voorgekoomen dat door het kleyne bestecq van het kerckhof binnen voorsz dorpe dagelyks veel inconvenienten in het begraeven der lycken wert veroorsaakt.
Soo is 't dat deselve daar inne willende voorsien hebben goetgevonden van nu af aan te ordonneeren gelyk geordonneert wert by deesen aan een ider der in en opgezetenen van voorsz. dorpe dat sy sullen hebben te houden deese ordre te weeten:
dat men met het begraeven der lycken op voorsz. kerkhof zal beginnen naast de Schoorstraet in den geweese hof van den schoolmeester en vervolgens naast malkanderen 't eynde af op poene die ter contrarie begeert sal verbeuren een somme van drie gulden te appliceeren een derde part ten behoeve van den heer officier, een derde part ten behoeve van den gemeenen armen en 1/3 part ten behoeve van de capelle van Udenhout, uitgesondert dat als van ouds de vreemdelingen binnen voorsz. dorpe overlydende sullen begraeven werden teegens den westen geevel of aan de noordzyde der capelle.
En op dat niemand hier van onkundig blyve en zig daar naar gedraagen, sal kopie deeser op aanstaande zondag synde den 14 deeser maand augustus 1774 binnen deese dorpe ter plaatse gewoonelyk werden geaffigeert, mitsgaders copie aan den koster deses dorps tot zyn narigt werden ter hand gestelt om van die geene ter contrarie doende aanstonds kennis aan den heer stadhouder te geeven.
Aldus geresolveert en gearresteert binnen Udenhout heeden den elfden augustus 1700 vier en zeventig.

Bron: RHC Tilburg AA Udenhout 1 f 94 11-8-1774

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.