Resolutie inzake het spelen op het kerkhof en het beschadigen van de kerk (Udenhout 1790)

Is by heere officier en regenten des dorps van Udenhout gearresteerd om op aanstaande zondag binnen dese dorpe te doen de volgende:

Publicatie

Heeren officier en regenten van Udenhout hebben goedgevonden aan alle en een igelyk te verbieden gelyk zy verbieden by deese het speelen op het kerkhoff rondsom de kercke en met geen steene, aarde, slyk of andere vuyligheeden te mogen werpen en smyten en voor al niet, dat er aan dak, glaasen en steenwerk van de kerk eenige schaden werd veroorsaakt, werden de ouders, voogden, meesters of vrouwen respectivelyk gelast om hunne kinderen, pupillen of onderhoorige sulks wel scherpelyk te verbieden als mede om de selve te onthouden om door het gooyen en kloppen met steen of ander speelgetuyg eenige schaede aen de pylaers van de kerkmuuren en deuren toe te brengen, alles op poene dat de schade aan het een of ander voors. toegebragt zullen moeten werden vergoed en boven dien nog te verbeuren voor de eerste maal eene gulden tien stuyvers en voorts telkens drie guldens te verdeelen de eene helft voor den heer officier en de andere helft voor den aanbrenger te verhaalen soo de gemulcteerde kinderen of dienstbooden zyn op haar ouders, voogden, meesters, vrouwe respectivelyk.
Aldus gearresteerd den twintigsten january 1700 en negentig.

Bron: RHC Tilburg AA Udenhout 1 f 274v 20-1-1790

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.