Resolutie inzake het houden van de wacht n.a.v. brandbrieven (Udenhout 1790)

Heeren officier en regenten van Udenhout hebben goedgevonden om aan de ingezetenen deses dorps te doen bekend maaken de volgende:

Publicatie

Heeren officieren en regenten van Udenhout doen te weeten dat nu zeedert twee onderscheidene reysen by en aan de huysinge van Jan Roymans in de Groenstraet binnen dese dorpe zyn gelegd geworden twee sogenaamde brandbrieven, waer by onder bedreyginge van brand, geld op daer in genoemde plaetse werd gevorderd te leggen, dat hoe seer officier en regenten alle mogelyke precautie hadden in t werk gesteld door het doen gaan van nagtwagte om daar door dat boos voornemen te verhinderen, als om de dader of daders van het leggen der voors. brieven te ontdecken, als nu ondervinden dat verscheyde ingezetene nalatig zyn en andere volstrekt weygere om aan dat heylsaam oogmerk te voldoen,
soo is 't dat officier en regenten voornt. uit hoofde der noodsakelykheyt als meede op aanschryvinge van het hoog officie der stad en meyerye van Den Bosch door deesen alle manspersoonen ingezetenen deses dorps zynde versoeken en voor soo veel des noods gelasten de behulpsame hand te bieden en na behoorlyke aansegginge bekoomen te hebben wel te willen assisteeren in het doen en begaan van nagtwagten om daar door, ist doenlyk, den dader of daders van het leggen dier brandbrieven te ontdecken en soo veel mogelyk voor te koomen dat andere goede ingezetenen daar aan niet bloodgesteld, maar beveyligd mogen blyven, zullende in dien iemand onverhoopt in gebreeke mogte blyven om wanneer hem de wagt op behoorlyke tyd is aangesegt en niet compareerde verbeuren telkens eene gulden tien stuivers, de eene helft voor de corporaal van de wagt die de aansegginge heeft gedaan en de andere helft ten behoeve van de overige wagtsgesellen en zullen bovendien aant hoogofficie werden aangegeven om na exigentie van zaake gestraft te worden.
Aldus gedaan en geresolveerd heeden den een en dertigste january 1700 en t negentig.

Bron: RHC Tilburg AA Udenhout 1 f 276 21-1-1790

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.