Aanstelling en instructie van schutter en bedeljager. Valkenswaard 1797

Op heeden den eerste september 1700 zeeven en neegentig hebben drossaard,scheepenen ende borgemeesters van Valkenswaard uyt hoofden der menigvuldige bedelaryen dagelyks plaats hebbende en to conservatie der goede order aangesteld zo als aanstellen by deeze tot schutter en bedeljager aldaar de persoon van Daniel Bergé op een jaarlyks tractement van zeeventig guldens in vier termynen by de regeerende borgemeesters te ontfangen en alle drie jaaren eene ordentelyke rok, camisool, broek en hoed en wyders vrydom van alle gemeene middelen en personeele lasten en zulx onder de hier na te meldene conditien waar voor hy zig onder verband van zyn persoon en goederen heeft verbonden.

Ten eerste zal hy gehouden zyn drie maal of zo dikwils s weeks 't dorp rond te gaan en van vreemde bedelaars en landlopers te zuyveren als na vereysch der omstandigheeden dienstig zal zyn en hem door den officier of een of meer der scheepenen zal aangezegd worden .

Ten tweede dat hy zig moeten gereed houden om ten allen teide 't zy by dage ofte wel des s nagts op order van den drossard een of meer der scheepenen te gaan naar die plaatse alwaar onraad is, ten eynde het slegte volk van daar te verdryven en het zelve in zodanig groot getal bevindende dat daar niet teegen bestand zoude zyn als dan daar van aanstonds aan den drossaard of digstbywonende scheepen scheepen kennis geeven en zyn ordres afwagten.

Ten derde zal hy gehouden zyn drossaardd en scheepenen alteid in het doen van gemeentens functien als meede in alle zake de justitie conserneerende te assisteeren.

Ten vierde zal hy zo dikwils de regeering vergadert 't zy op 't genegt of anderzints des begeerende in zyne uniform compareeren en als dan het aan hem geordonneerde volvaardig verrigten 't zy dat zulx bestaat in eenige brieven of andere commissien de gemeente rakende naar d'eene of andere plaats te bezorgen.

En laastelyk zal hy zig wel zorgvuldig moeten wagteen van met geene ingezetenen welke als schutter zal calangieren onder welke pretexd zulx ook zoude moge weezen te composeeren of de zaak op eenigshande wyzen aftemaken maar in teegendeel gehouden zyn de gecalangeerdens aanstonds aan den officier over te brengen op poene dat aan het een of ander komende te mankeeren of daar van in gebreeken blyvende door zyne committente van deezen zyne post zal worden ontzet.

Aldus aangesteld en geaccepteerd en in blyk der waarheid wederzyts onderteekend ten raadhuyse van Valkenswaard heden dato als voor.

Bron: SRE AA Valkenswaard 17 f 32v 1-9-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.