Ordonnantie inzake de nachtwacht en aanstelling van klapperman of nachtroeper. Valkenswaard 1797

Bij de vergadering in consideratie genoomen zynde, dat het in deeze onruste teide van de uyterste noodzakelykheid is, dat alle mogelyke voorzorge worden aangewend om de goede ingezeeten zo veel mogelyk voor overlast en dieveryen te bevryden,
overweegende dat ten dien eynde geen geschikter middel kan uytgedagt worden dan dat ten raadhuyzen alhier eene nagt wagt gehouden word, welke by het doen der stondes op de publicque weegen en groote passage naukeurig agt geeven en de vreemde passeerende personen aanhouden en opbrenge.

Zo is by dezelve vergadering en zulx cragtens ende vermogens de wetten van den landen op het houden der wagten geemaneerd en opgevolgde aanschryving van den advocaat fiscaal en procureur generaal van het voormalig gewest Bataafsch Braband geresolveerd, dat er een nagt wagt ten raadhuyzen alhier zal gehouden worden bestaande uyt vier weerbaare mannen en een commandant, welke des avonds ten tien uuren ten raadhuyzen voors. zullen moeten compareeren en aldaar de ordres van opgemelde commandant striptelyk observeeren, dat onder deeze wagt zullen begreepen zyn het gansche dorpe tot den Delishurk tot by den Burgersbogaard en Molemans en den Zeelberg tot by Peter van de Leur, dat van deeze wagt niemand wie hy zy zal verschoond weezen, dan onvermogende welke geen mansvolk in huys hebben, terwyl die geene welke nalatig blyven, wanneer haar de wagt is aangezegd ter behoorlyker teid te compareeren, zo als meede die geene welke mankeeren de wagt voor zonnenondergang voort te zeggen, ider ten behoeve van den armen zullen verbeuren drie guldens by parate executie zonder de minste verschooning in te vorderen.

Is wyders by de vergadering aangesteld zo als aanstellen by deeze tot klapperman en nagt roeper alghier den persoon van Daniel Bergé en zulx op zodanig tractement, bate en emolumenten als van ouds tot voors. post zyn staande en gehoorende zulx dat hy Daniel Bergé zal gehouden zyn jaarlyks aan den afgegaane nagtroeper Jan Hendriks uyt te keeren vyftien guldens.
Actum dato utsupra.

Bron: SRE AA Valkenswaard 17 f 65 10-1-1799

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.