Ordonnantie tegen hoererij. Valkenswaard 1803

Den schout civiel draagt aan de vergadering voor dat daar by art 45 van het echtreglement dato 20 october 1796 wel uytdruckelyk is gestatueerd "dat alle hoerhuysen en bordeelen terstond na publicatie van voorzegd reglement door de officieren of die geene die het officie in loco waarneemen zullen uytgeroeid worden."
Dat hy schout geinformeerd is, dat de oudste dochter van Peter van Doorn voor de tweede ryse zwanger gaat, dat de tweede dochter reeds tot die jaaren is opgeklommen, dat weldra de voetstappen van haare schandelyke zuster zal drukken en zich aan hoereryen overgeeven, dat middelerwyl de overige dochters opwasschende waarschynelyk dat voorbeeld zulle volgen, dat het hem schout voorkoomd, dat hier uyt noodzakelyk de allernadeligste gevolgen voor deeze gemeente moete geboore worden terwyl door dusdanige slechte handelwyze de arme casse welke reeds zo zeer uytgeput is van jaar tot jaar al meer en meer belast worden en dan nog wanneer dusdanige bastaarden door den armen zyn opgevoed alweder om den zelfde weg van haare ouders zullen inslaan, waar door het kwaad zodanig hand over hand zal toe neemen, dat er noch rust noch veyligheid voor den brave ingezeten binnen deze gemeente meer zal te vinden zyn, dat de vergadering ten volle bewust is van alle andere en meerdere slechtigheeden in voors. huyzinge omgaande en dat zonder eene prompte voorziening en gestrenge middelen het toeneemende kwaad nimmer zal kunnen voorgekoomen of uytgeroeyd worden.
Gevende mitsdien de vergadering in overweeging of niet raadsaamst zoude oordelen ten eynde eenmaal aan dusdanige slechtigheeden paal en perck te stellen dat den hut of woning van Peter van Doorn welke zonder octroy of consent op gemeentens grond is gesteld geworden, wierd geamoveerd en weggeruymd, de kinderen welke noch niet voor den cost bekwaam zyn van de zelve genoomen en publicq van den armen aanbesteld, terwyl de overige na een goed heenekoomen konde omzien, dat zulx wel eene groote last voor den armen zal weezen., maar tog in geene vergelyking koomen zal, by de onberekenbare gevolgen en bezwaren welke een dusdanig huysgezin by vervolg van teid wanneer op dien voet blyft voortleeven moet te weeg brengen, daar te boven konnen de kinders in 't eerste geval nog tot deugd opgelegd worden, terwyl in het laaste er nooit anders dan de grootste slegtigheeden van te wagten zyn.
Waar op na rype deliberatie is geresolveerd in gevolge de voordragt van den schout civiel te statueeren gelyk gestatueerd word by deeze, dat de woning van Peter van Doorn zal worden geamoveerd en weggeruymd en de kinderen nog onbekwaam voor den cost van weegens den armen publicq worden aanbesteld.
Actum ut supra.

Bron: SRE AA Valkenswaard 17 f 88v 12-10-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.