Resolutie inzake de waag. Valkenswaard 1806

By de vergadering in overweging genoomen zynde, dat den raad van financien in het departement Braband by derzelver resolutie van den 2 dezer met meer andere plaatsen ook aan de gemeente van Valkenswaard alwaar gemelden raad het aanweezen van wage voor den dienst van den lande en het gerief der ingezetenen by resolutie van dene 11e december ll no 14 geprojecteerd en nodig geoordeeld had, te kennen heeft gegeeven, dat gemelde raad cragtens staats besluyt van den 9e december jl no 12 en opgevolgd besluyt van het ministerie van financien van den 11e daar aan volgende genegen is aan het gemeente bestuur af te staan en over te laten het weegloon en wickgeld by den 7e art van de provisioneele instructie voor de waagmeesters of weegers bepaald en opgenoemd by de notificatie van den secretaris van staat voor de financien van den 11e december 1805 en welke weegloon onder meer andere is,
van een wik of weeging ordinaire coopmansgoederen het zy een stuk of meer tevens gewogen wordende,
beneden de 25 lb een quart stuyver
van 25 tot 50 lb een halve stuyver
van 50 tot 400 lb eene stuyver
van 400 tot 800 lb een en een halve stuyver
800 en daar boven twee stuyvers etc.
Is by de vergadering geresolveerd voors. aanbod onder de bepalinge daar by gemeld voor deze gemeente te accepteeren en dien overeenkomstig aan gemelden raad van financien daarvan kennis te geeven.

Bron: SRE AA Valkenswaard 17 sf 18-1-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.