Resolutie inzake het steken van heiturf. Valkenswaard 1806

By de vergadering in overweeging genoomen zynde dat door veele ingezetenen gepractiseerd word om laat in het najaarssaisoen heytorf te steeken, welke veelal in plaats van thuys gehaald te worden in de heide blyft liggen en de plaats in neemd alwaar anderszints eene goede torf zoude kunnen gestoken worden of al thuys gehaald wordende in plaats van tot brand te dienen in de stal tot strooysel word gebezigd en dat door zulke kwaade practeyken de schaarsheid van turf welke zig alhier in de heide hoe langs hoe meer begint voor te doen dagelyks sterker zal gevoelt werden.
Zo is by de vergadering geresolveerd en zulx tot conservatie der heide vast te stellen zo als vastgesteld word by deze, dat met den laaste dag der maand augustus in ieder jaar het heyturf steeken finaal zal ophouden en mits dien aan geene ingezetenen vrystaan om langer dan tot het eynde van voorzegde dag eenige heytorf onder welk voorwendsel zulx ook zoude mogen weezen te steeken, zullende de overtrededers verbeuren telken ryze dat agterhaalt worden eene boete van drie guldens waar van een derde voor den schout, een derde voor den armen en een derde voor den aanbrenger zal werden bekeert.

Bron: SRE AA Valkenswaard 17 sf 8-5-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.