Verbod om op zon- en feestdagen voorafgaande aan marktdagen handel te dryven (Vught 1803)

Schout civiel en schepenen van Vught verbieden en interdiceeren mits deesen aan elk en een ieder om op geene zondagen of heilige dagen die mogten vallen voor de marktdagen in deeze gemeente ietwas aldaar te verkopen of negotie te plegen 't zy publiek op s'heeren wegen on in de stilte in de huyzen op de boete van drie guldens voor elke overtreding en verbeurtverklaring van het ter koop geveilde of verkogte. En ten aanzien van zulken wiens huizen daar toe worden verleent, zal de boete zyn zes guldens, te verdeylen als van ouds, een derede voor den schout die de calange doet, een derde voor den aanbrenger en het overige derde part by den grooten of H.Geestarmen dezer gemeente. Voorts zullen den dienaar der justicie en vorster wreden gelast hier op ten naauwkeurigste te vigileeren

Actum in vergadering binnen Vught, dato et presentibus utsupra

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 10 f 139v 10-6-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.