Verbod om vreemde koeien en paarden te weiden op de gemeynt van Vught en Cromvoirt (1803)

Den schout civiel en scheepenen van Vught en Cromvoirt aan allen en een ieder wien zulkx aangaat doen te weeten:

Dat volgens onze dorpskaarte no 4 zeederd onheugelyke tyden en laatstmaal in den jaare 1484 door den hertogen van Braband is vergunt, dat op de onverdeelde gemeente van Vught en Cromvoirt noemand en zal vermogen beesten te weyden dan ingezeetenen dier plaatsen zynden op eene boete van vyf en veertig schellingen, ten waare voldoende genoeg bewezen kan worden, dat zoodanige beesten van buytenlieden aldaar zyn overwinterd of moesten overwinteren

En aangezien het schynt, dat veelen van deeze privatieve vergunning, 't zy onkundig of wel zig durven veroorloven hunne beesten op voorzeide gemeente te doen weyden, zonder daarie geregtigd te zyn

Zoo is 't dat vooornoemde schout civiel en scheepenen van Vught en Cromvoirt met inhaesie en renovatie van voorschreeve aloude hertog'lyke wet en ten grondslage van dien, wel expresselyk statueeren en verbieden by deezen dat niemand hy zy woe hy zy (geen ingezeeten van Vught of Cromvoirt zynde, of het gerequireerde bewys kunnende produceeren) zyne beesten of paarden in deeze gemeente zal mogen jaagen of laaten weyden op de boete van vyf en veertig schellingen alzoo voor ieder beest of paard dat aldaar bevonden zal worden , wordende de respective gezworens, zoo die van Vught als Cromvoirt byzonderlyk gelast en verzogt ter naauwkeurigste hier op te vigileeren.

En op dat niemand als nu hier van eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deeze worden gepubliceerd en geaffigeert ter plaatse alwaar gebruikelyk en de nodige biljetten tot verdere bekendmaking werden rondgezonden

Aldus gearresteerd ter vergadering van meergem. schout civiel en scheepenen binnen Vught dato utsupra

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 10 f 129v 20-5-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.