Reglement inzake het brandmerken van koeien en paarden (Vught 1804)

De vergadering in overweging genoomen hebbende dat het saysoen daar is om den ingeseetenen paarden en beesten in de gemeente ter weyde te brengen, heeft goedgevonden en geresolveert ten eynde niemand anders daar van gebruyk zoude kunnen maken als die daar toe geregtigd zyn de paarden en beesten voormeld te doen keuren of brandmerken met de letter V (beteekenende Vught) en 4 (beteekenende het laaste cyfer anno 1804), waar toe met eyzere instrument of stempel zoo van letter als nummer en dus twee in t getal door den smit H. Scheyvens (die zulks op zig genoomen heeft) zullen worden vervaardigt voor eerstkoomende zondag en dus tot behoorlyk effect deeses te doen naarvolgende publicatie.

Het gemeentebestuur van Vught en Cromvoirt het privatieve regt hunner ingeseetenen willende bewaren en handhaven ten aanzien van het weyden haunner paarden en beesten in de gecombineerde gemeente van Vught en Cromvoirt (en anderen welke daar toe niet geregtigd zyn, uyt te keeren) heeft goedgevonden en gearresteert om voormelde paarden en beesten met een behoorlyk ken of brandmerk te voorzien weshalven die geenen welke voornemens zyn in de voors. gemeente te weyden werden opgeroepen; te weeten die van den gehugte het Eentje alle hunnen paarden en beesten by hunnen rotmeester Anthony Teulings aan zyne woonhuyzinge te brengen op maandag den 9 april 1804 des smorgens om agt uuren.

Die van de gehugte Bergenshuysen en Schorvert by hunnen rotmeester Hendrik Maas op maandag den 9 april 1804 des middags om 12 uuren.

Die van de Hoeve ten zelven dage des namiddags ten 4 uuren by hunnne rotmeester Adriaan Laurens Vugts.

Woensdag den 11e april 1804 des smorgens om agt uuren die van den Heykant by hunnen rotmeester Jan van Overbeek.

Te zelven dage des middags ten 12 uuren die van de Vlierd by hunnen rotmeester Jan de Kort.

Ten zelven dage des namiddags vier uuren die van de Vlasmeer by hunnen rotmeester Adriaan Leermakers.

Donderdag den 12 april 1804 des namiddags drie uuren voor het raadhuys binnen Vught die van de gehughten of wyken Taalstraat, Waterkant en Dorp.

Donderdag den 12 april 1804 des voormiddags ten agt uuren die van den gehugte de Leegstraat te Cromvoirt by hunnen rotmeester Cornelis Danckloff.

Ten zelven dage des namiddags twee uuren die van de gehugte het Pepereynt by hunnen rotmeester Cornelis van de Sanden.

Vrydag den 13 april 1804 des smorgens ten agt uuren die van den gehugte de Loovert by hunnen rotmeester Hendrik van Beurden.

Ten zelven dage des namiddags twee uuren die van den gehugte de Hoogstraat by hunnen rotmeester Johannes Vos.

Zaterdag den 14 april 1804 des smorgens ten agt uuren die van den gehugte Deuteren by hunnen rotmeester Jan van Liempt.

En ten eynde al het gunt behoorlyk effect moge sorteeren zullen die geenen welke nalatig zyn, hunnen paarden en beesten ten dage, uuren en plaatse voormeld te brengen, aangemerkt worden als tegenstreevers van het welzyn hunner gemeente en verbeuren voor elk stuks van opgemelde vee, als meede van ieder stuks dat in voege voors niet gebrand of gekenmerkt in de voorzeyde gemeente zal gevonden worden te verdeelen een derde voor den aanbrenger, een derde voor den officvier die de callange doet en het overige derde part voor den grooten armen deeser plaatsen.

Aldus gedaan en gearresteert utsupra.

Wyder zal van dien te doene aanbrengst van vee behoorlyke notitie werden gehouden door de respective rotmeesters of wel door scheepenen uyt deese vergadering ten welken eynde de eygenaars van meergemelde paarden en beesten zelvs in persoon op teyde en plaatse voors elk by zyn rotmeester zullen moeten compareeren en des noods den volkomen eygendom van dien onder eede verklaren

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 10 f 205 3-4-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.