Aanstelling en instructie van gequalificeerden en doodgravers (Vught 1805)

Deeze vergadering door den president belegt zynde ten eynde de politiebepalingen in de resolutie van het Gedeputeerd Bestuur van Braband van den 14 deezer maand ons aangaande in werking te brengen ten gevolge der notificatie van den 4. december bevoorens

waar op gedelibereerd zynde, is ingevolge den 3. art waarby de gemeente bestuuren ten platten lande gemagtigd te qualificeeren tot afgift der permissiebiljetten ter begraving van lyken de geenen welken tot nog toe het dood register gehouden hebben:

zynde dienvolgens daartoe van weegens deeze respectieve gemeentens gequalificeert en aangesteld gelyk geschied by deezen de respectieve schoolmeesters in Vught Godefridus de Bruyn en voor Cromvoirt Jan Louwaers onder bepalingen van des raads notificatie en agtervolgens de publicatie van hun hoog mog. van dato 4. october 1805 op zodanige instructie en last als daar in breeder is vervat en onder de leges en jura van drie stuyvers voor de registratie van de aan te geven lyken en drie stuyvers voor het namens dit gemeentebestuur af te geven permissiebiljet ter begraving alles buyten de zegels waar van dezelven sxtract deezes met de benodigde exemplaren van notificatie en publicatie ter hunner instructie zullen werden ter handen gesteld met publicatie daarvan aan den volken tot narigt respective,

wyders is ter voldoeninge van het 4. art der voorschr. resolutie, waar by de gemeente bestuuren ten platte lande zyn gelast om behoudens de gewoonte die binnen veele gemeentens plaats heeft dat de lyken door de gezamenlyke buuren begraven worden een perzoon als doodgraver onderscheyden van de persoon welke het doodregister houd aan te stellen, welke persoonen belast zyn om desgevraagd wordende extracten uit het begraaffenisregister af te geeven voor welk extract dezelve boven het zegel zal genieten drie stuyvers, zynde daartoe voor Vught als doodgraver aangesteld Jan van Someren en voor Cromvoirt Francis van den Biggelaar, waar van denzelven extract deezes met de benodigde exemplaren van notificatie en publicatie etc ter hunner instructie zullen werden ter handen gesteld met publicatie daar van aan den volke tot narigt respective ..

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 11 f 137 28-12-1805

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.