Resolutie tegen het schenden van andermans erven (Vught 1806)

Laatstelyk is op gedaane klagten aangaande het overlopen en misbruyken der goederen en spolieeren der veldgewassen en eigendommen als mede wegens de gansen gearresteerd volgende voorziening by publicatie luydende:

Schout civiel en scheepenen der dingbancke van Vught en Cromvoirt doen te weeten dat aangezien de klagten en doleantien der respective ingezeetenen en geerfdens wegens het overloopen en misbruyk der goederen en spolieeren en vertreden der veldgewassen, zoo door menschen als vee zoo weegens de gansen als anderzints strydig tegens de exteerende reglementen van politie en de kaarte van den hertog van Braband den 1 april 1524 verleend,

zoo is 't, dat het gemeente bestuur der dingbancke van Vught en Cromvoirt en ressorte van Deuteren alle en een iegelyk interdiceeren omme eenige goederen van geerfdens te overloopen, misbruyken ten zy daar geweegt mogte zyn, veel min dezelven te spolieeren, vertreden, nog door koeyen, of ander vee te begrazen, speciaal dat de gansehouders ongeprejudiceert de constuyme tegens het houden der gansen voor dit saysoen dezelve binnen de zyde van de Blaas naar de Kooy en op de Hoogsteeg tot de Plasman alles binnens zyde Deuteren zullen moeten houden, alles op poene dat de contraventeurs van dien van de gansen zullen verbeuren drie ponden payements van ieder gans verder bevonden wordende dan dezelven zyn gelimiteert en wyders dat de verdere contraventeurs deezer ordonnantie meede zullen verbeuren drie ponden payements alles boven en behalven dat dezelven in cas van spolie aan den lyve zullen werden gestraft, welke boetens zullen werden bekeerd een derde voor den ophaalder of bekeurder, een derde voor den schout en het overige derde voor den armen.

Lastende en beveelende den schout, deszelvs dienaren der justitie en gezworens dezer gemeente op de naarkominge deezes te vigileeren zonder eenige oogluyking, dissimulatie of verdrag.

Aldus gedaan en gearresteerd in collegio der dingbanke van Vught en Cromvoirt dato et presentibus ut supra.

En zal deeze worden gepubliceert op zondag aanstaande te Vught en Cromvoirt met affixie van billet voor Deuteren.

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 11 f 173 2-6-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.