Ordonnantie inzake het voortydig openen van heiningen (Vught 1806)

Is wyders naar onderlinge deliberatie nodig geoordeelt goedgevonden en gearresteerd om tegens eerstkomende zondag te laaten geschieden naarvolgende publicatie met de nodige billetten ter waarschouwing.

Het gemeente bestuur van Vught aan allen dien 't aangaat doen te weeten:

dat aangezien veele geerfdens, bruykers of sprokkelaars zig niet ontzien de tuynen of vryinge om de honderd morgen onder de jurisdictie deezer dingbancke van Vught en Cromvoirt open te breken tot merkelyk nadeel en prejuditie der geerfdens en bruykers,

zoo is het dat het gemeentebestuur daar in willende voorzien allen en een iegelyk ten ernstigst waarschouwen en voor zoo veel des noods interdiceeren by deezen omme voor Bamis deezes jaars 1806 eenige tuynen of vryingen ter plaatze voorschreven te amoveren te openen of af te breeken op poene dat ten koste van de eigenaars van voors. vakken de beleydingschouw daar over zal worden gevoerd, zullende den eigenaar voor de huurders of anderen responsabel en verantwoordelyk zyn en des noods de schade en kosten by parate executie op voorschreven land werden verhaald met de kosten daar omme te doen.

Een ieder wagte zig voor schade.

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 11 f 186 18-8-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.