Aanstelling en instructie gezworene (Vught 1808)

Wy ondergetekendens schout civiel en schepen van Vught stellen aan en committeeren tot gezwooren over den voorn. dorpe den persoon van Gerrit Thomas van de Ven en zulks in plaatse van Mattheus van Liempt met last aan denzelve om goede toezigt op des gemeentens vroenten en gronden te hebben dat daar uyt geen torf of vlaggen worden gestooken of gemaayt en weggehaald als meeden om alle vreemde paarden, koeyen en ander vee welke op de gemeente alhier ter weydinge gevonden worden te moogen en moeten schutten en regenten daar van kennis te geeven, verder om alle de geenen contrarie dezer doende te moogen calangeeren, arresteren en over te geven voor de boetens tegens de contraventeurs gestatueert en laastelyk in alles te dien gelyk behoord en vereischt word zullende den gemelden Gerrit Thomas van de Ven alvorens presenteren den eed daar toe staande.

Bronnen: Streekarchief Langs Aa en Dommel Ra Vught 12 f 46 25-4-1808

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.