Reglement van order voor het gemeentebestuur der dingbanke van Vught en Cormvoirt (1805)

Den president brengt in deliberatie omme volgens den 18 art. van het Gemeentensreglement van 't quartier van Oisterwyk een reglement van order te formeren.

Is ten dien eynde een concept ter tafel gebragt en naar hoofdelyke omvrage unaniem geapprobeert en conform gearresteert. Fiat insertio.

Reglement van order voor het gemeentebestuur der dingbanke van Vught en Cormvoirt

Art 1

Er zal alle veertien dagen een ordinaire vergadering gehouden worden dewelke vastgesteld word op een woensdag des smorgens om tien uure dan ingeval die vergadering om byzondere reedenen geen plaats kan hebben zal den president gehouden zyn de verdere leeden den secretaris daar van te verwittigen, een andere dag in die week te bepaalen en laaten citeeren.

Art2

De ordinaire als extraordinaire vergaderingen zullen namens den praesident't zy door den schouten, leed of secretaris in cas van nood door den vorster worden aangezegt de ordinaire daags te vooren, de extraordinaire ten minsten twee uuren voor de vergadering ten waare der ord. onmogelyk zulks niet toelaat het welk by de citatie zal moeten worden aangezegt dat het presseert.

Art 3

Den praesident zal de ordinaire als extraordinaire vergadering openen en met het resumeeren der notulen van de vorige vergadering een begin maaken.

Art 4

Den praesident zal den voorlezing van de extentie der notulen aan de vergadering voordragen en geen aanmerking op dezelve vallende als dan worden geconcludeert dan daarop aanmerkingen gemaakt wordende dezelve in overweging geven en daar op een hoofdelyke omvraag innemen en met der meerderheid der presente leeden besluyten en vervolgens door de leeden en secretaris getekend.

Art 5

Vervolgens zal den praesident in deliberatie brengen alle de ingekome stukken waar na de ingezetenen of andere leeden die eenige zaaken mondeling of schriftelyk hebben voor te dragen zullen worden toegelaten gelyk meede de armezaaken werden behandelt en de behoeftige worden gehoord.

Art 6

In alle de extraordinaire vergaderingen zullen volstrekt geen andere zaaken verhandelt of besluyten genoomen worden, dan waar over de vergadering is belegt ten zy dat alle de leeden en den schout-civiel praesent waaren en unaniem goedgevonden word nog andere zaaken in deliberatie te neemen.

Art 7

Ieder lid zyn advies over de zaak die ter deliberatie is gebragt willende uiten, zal hy bevoorens aan den praesident het woord vragen dat bekomen hebbende door geen der leeden moogen verhindert worden op de boeten telken reizen van zes stuyvers.

Art 8

Den praesident zal by hoofdelyke omvraag het besluyt en met luyder stemme uitspreeken en aan den secretaris opgeven.

Art 9

Niemand der lieden zal zich van de hoofdelyke omvraag moogen ontrekken op een poenaliteit van dertig stuyvers.

Art 10

Gelyk ook geen der leeden zich zal mogen ontrekken op gelyken boete van 30 st. wanneer het besluyt op de zaak is gevallen tot commissoriaal en als dan tot commissie worden benoemd.

Art 11

Wanneer ingezetenen of andere persoonen zyn binnen gestaan, zoo zal de praesident derzelver belangens hooren daar geensints op antwoorden maar dezelve buyten laaten staan de zaak als dan in overweging brengen en het besluyt daar op gevallen aan de wederom binnen gestaane persoon communiceeren en geen andere leeden zich daar meede inlaaten op de boete van twee stuyvers.

Art 12

Niemand der leeden zal zich van de ordinaire of extraordinaire vergadering moogen ontrekken of daar van verschoond kunnen worden als door wezentlyke onpasselykheid en in welk geval des gevorderd word zulks op betuyging op den eed by den aanvang zynder bediening gedaan waarlyk onpasselyk te zyn geweest, zullende gehouden zyn voor het aangaan der vergadering aan den praesident van zyn onpasselykheid kennis laaten geeven op de boete van twee stuyvers. Meede zullen die geene verschoond zyn, die volstrekt om hunne affaires buyten de plaats zyn en welke als vooren des gevordert kunnen betuygen zich niet voorbedagtelyk van huys hebben begeeven om de vergadering niet by te woonen

Art 13

De leeden welke niet ter gestelde uur zoo ter ordinaire als ter extraordinaire vergadering na de groote klok te rekenen praesent zyn verbeuren eene boete van 2 stuyvers na de resumtie der notulen 4 stuyvers en in het geheel niet compareerende 6 st.

Art 14

De voors. boetens zullen jaarlyks onder de leeden, schout en secretaris worden verdeelt of verteert zoo als de meerderheid daaromternt komt te decideeren.

Ingevolge den 12 art. van voors. districts en gemeentensreglement zal er alle jaaren op den 21 december een lid van het gemeentebestuur en gecommitteerden aftreeden en in de vervulling van dien conform van voorn. art. gehandeld worden als meede om de drie maanden eene nieuwe paresident verkooren worden te beginnen met 1e january.

Art 15

Het gemeentebestuur reserveert aan zich het voors. reglement te altereeren, amplieeren na tyds omstandigheid nogthans zal zulks geen plaats kunnen hebben dan met unanieme stemmen.

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 11 f 79v 22-5-1805

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.