Accoord tussen Valkenswaard en Dommelen over het betalen van de vleesaccyns (1742)

Alsoo questie en oneenigheeden stonden te gereysen tusschen de regenten der heerlykheit Valkenswaardt ter eenre ende de regenten der dingbanke van Dommelen ter andere zyde over en ter saake van het aanbrengen en bethaalen van den accyns op het geslagt vleesch dat van Dommelen naar Valkenswaardt werdt ingebragt en van Valkenswaardt naar Dommelen sustineerende de regenten van Dommelen volgens seekere mondelinge conventie met de regenten van Valkenswaert over eenige jaaren geleeden aangegaan daar inne over ofte weder niet verpligt te weesen alsoo altoos in voorige tyden in een en deselve verpagtinge en aanschryvinge syn gecombineert geweest en onder die conditie van den anderen souden syn gesepareert.
Tot vermeydinge van welke dispuyten ende oneenigheeden als geene proceduures ofte moeyelykheeden meriteerende de regenten van Valkenswaardt en Dommelen deese onderteekent over ende weder inder minnen zyn geconvenieert en geaccordeert namentlyk dat de in- en opgesetenen van Valkenswaardt vry en onverhindert sonder geobligeert te weesen eenige vleesch accyns te bethaalen haar vlees sullen mogen inbrengen tot Dommelen en de in- en opgesetenen van Dommelen reciproquelyk haar geslagt vleesch sullen mogen inbrengen binnen Valkenswaardt vry en onverhindert mits dat de in- en opgesetenen van Valkenswaart en Dommelen yder van een van haar regenten daar toe met bekentmakinge van wederseyde jaarlyx aan te stellen tot inspecteur sullen hebben te verthoonen een biljet in forma met verclaringe dat het geslagt vleesch dat sy lieden by haar hebben waarlyk binnen Valkenswaardt of Dommelen is geslagt en den accyns aldaar bethaalt is of andersints ten behoeve van de gemeente daar het voorkomt ten volle sal wesen verbeurt, synde meede wederseyds geconvenieert en geaccordeert, dat in gevalle vreemde slagters tot Dommelen mogten komen neder te setten omme met het slagten haar neeringe en hanteeringe te doen daar onder niet begreepen sullen weesen, maar verpligt sullen weesen haar vleesch dat sy inbrengen aan te geven en den accyns te bethaalen als getauxeert en opgehaalt wordt, met welke contract en conventie parthyen over en weder in haare qualiteyt verclaaren te syn geconvenieert en geaccordeert met compensatie van costen, gelovende hetselve in allen deelen te sullen naarkomen en agtervolgen en te doen naarkomen en agtervolgen onder verbant als naar regten sullende hiervan tot narigt van wederseydse ingesetenen den eerstkoomende sondagh werden gedaan publicatie ten behoorlyke plaatse en uure.
Aldus gedaan, gearresteerd en gepasseert binnen Valkenswaardt in onsen vierleedige vergaderinge deesen negenden january 1742 en tot bekragtinge van dien wederseyds geteekent.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 f 9 9-1-1742

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.