Ordonnantie tegen het houden van ruige schapen en ruige, snottige of wormachtige paarden op de gemeynt (Valkenswaard 1659)

Alsoo by dagelyckse experentie woort bevonden dat doorde ruyge schapen alhier te Waelre en Weerd int hueden en gebruyck van aeert den eenen naebuer den andere lichtelyck grote schade soude connen doen soo ist dat om alle abuese van diens aengaen te voorcomen de voors gemeynte van Waelre en Weerd met consent en advies van heeren hebben geraemt en gesloten dese naervolgende artikelen by forma van raminge sonder daer mede te willen contraeieren eenige placcaeten ofte ordonnansie soo daer eenige van zyn van sauiverainen die hen syn ontbreekt maer willen die laten in henne geheele figuer.

I In den iersten oft geviel datter eenige ruyge schapen quamen in dese gemeynte sullen op den aert ofte gemeynte niet mogen gehudt woorden maer sal die moeten hueden op syn eygene ofte andermans erve, mits met consent van eygenaer, waer toe hy gehouden sal syn int dryven een ander niet te beschadigen en sullen die ruyge schapen binnen den tyd van sees weken ofte twee maend ten langten van dien tyt af dat men bevonden sal hebben uytgebroken te wesen moeten buyten dese jurisdictie verbrengen, alles op pene van eenen stuyver ider schaep te verbueren soo dickwils die bevonden sallen worden contrarie gehuet te hebben en die die binnen den gestelden tyt niet en ruymen buyten dese jurisdictie sal oock van ider schaep verberen eenen stuyver die dagelyckx verdobbelt sal worden tot die geruymt sullen wesen.

II Item niemant en sal hier in desen aert ofte jurisdictie van buyten eenige ruyge schapen mogen brengen om te hoeden op eene peene van ider schaep te verberen eenen gl alle daegh te verbueren.

III Item oft geviel datte....en coeye schaepen een twee ofte drye uytbraken soo sullen hen die uytgebrockene moeten reguleren als boven en die noch suyver syn sullen hen moeten houden op een hoeck van de gemeynte en moeten blyven den tyt van twee maenden die hen van de regerders van de gemente sal aengewesen woorden op eenen penen van vyf.. stuyvers soo dickwils die bevonden worden over..uet te hebben ieder kooey.

IV Item niemant en sal eenige ruyge snottige wormachtige ofte andere met aenclevende siekte besmet syn perden mogen brengen oft weyden op den aert van dese jurisdictie op pene ider rees te verbueren drye gl. soo dickwils die bevonden sullen woorden.

Aldus geraempt gesloten en getekent des sestienden januari 1659...

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 nr 28 16-1-1659

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.