Ordonnantie inzake de invloer van (besmet) vlees in Valkenswaard (1756)

Werdt door den heer drossaart aan den voorn. vergaderingh voorgedrage dat vermits de sterfte onder het runtvee soo naer by is en genoegsaem op veele rontsom geleegene dorpen grasseert off men niet behoorde de slagters en alle andere welke vlys ter markt brenge, aan te seggen dat sy alvoorens het vlys van de karre te doen off te venten by behoorlyke verclaaringe by den geregte gegeeven sullen doceeren dat het vlys kompt uyt plaatsche daar geen besmettelyke siekte regeert en van gesonde stalle en sulcx op seekere poenalityt daer by te statueere.

Waar op gedelibereert synde is goetgevonden en verstaan alle vlyshouwers en andere welke alhier eenigh vleys ter markt brengen te interdiceeren 't selve van karre off wagens te doen om te coop te presenteeren voor en aleer sy aen den heere drossaart off stadthouder sullen hebben beweesen dat de beeste van gesonde stallen en uyt plaatschen syn gekoomen daar geen siekte onder het rundvee is op peene van te verbeure het vlys dat sy ter markt brenge het welk immediaat soo sy het selve reets van de karren hebben gelade van haar sal worde weggenoomen en in de aerde begraven werdende den heeren drossaart en stadthouder versoght hier aan de handt te houden ende nalatige sonder eenige conniventie te straffe en sal hier van publicatie gedaan werde op sondagh den neegentiende deser

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 sf 18-12-1756

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.