Ordonnantie inzake dolle honden (Valkenswaard 1758)

Alsoo men dagelyx meer en meer gewaer word dat de raserney onder de honden soo sterk aencomt dat daer door op naburige dorpen reeds ongelukken syn gebeurt en dat het te vreesen is, by aldien geen precautien en voorsieningen gedaen worden, 't selve tot deese plaets kan overcomen.

Waeromme heeren stadhouder en schepenen hebben geresolveert by publicatie den ingesetenen te waerschouwen dat een ieder syn honden aen secure kettingen off andere banden sal hebben vast te leggen sodanig dat deselve niet los op de straeten loopen op peene dat die geene welke hier inne nalatigh blyven voor ieder reys dat sy daer over sullen gecalangieert worden sullen verbeuren ten behoeve van den heere officier eene boete van drie gulden en sulx voor de tyt van ses weeke.

En werd de secretaris versogt hier van op sondagh aenstaende publicatie te laeten doen. Actum in onse vergadering tot Valkenswaerd de agtienden april seeventhien hondert agt en vyftigh

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 sf 18-4-1758

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.