Reglement voor de botermarkt (Valkenswaard 1765)

Wordt door voorn. drossaart aan de vergaderingh gecommuniceert dat gelyk haar ho.mo. de heeren staaten generaal der Vereenigde Nederlanden aan deese gemeente by hooghst der selver resolutie van den 6e mey 1765 hebben geaccordeert het houden van een weekelycxe bootermarckt, dat die bootermarckt reets met de grootse hoope van succes en tot een merkelyk voordeel van alle ingeseetenen in train gebraght synde, men evenwel ondervindt dat sommige ingeseetenen en verkoopers van booter soo uyt eyge baat als andersints tragten het houden van die marckt te benadeelen en gans te niet te maaken, met de persoonen die booter ter marckt brengen te induceeren dat sy de booter niet op de marckt soude brengen, maar deselve voor off naar de marckt ten haaren huysen souden brengen onder beloften dat sy als dan een duyt off een oortje op 't pont meerder sullen betaalen, allen 't welke van dat gevolgh sal weesen dat de marckt daar door geheel te niet sal loopen indien daar tegens niet by tyds voorsien wordt
off het derhalven niet dienstigh soude weesen hier ontrent by tyds te voorsien en een ordre voor de booterkoopers te stellen gelyk op de nabuurige dorpe en plaatschen alwaar bootermarkt gehouden wordt gedaan wordt.

Waarop gedelibereert synde is goedtgevonden en verstaan by deesen te ordonneeeren dat geen booter in deese heerlykheyt sal moogen gebraght worden om by de vercoopers verkoght off gekoght te worden anders als op de vrydaagsche bootermarckt als wanneer de ingebraghte booter sal moeten werden gebraght op de bootermarckt sonder dat deselve in eenige particuliere huyse sonder dat op de marckt is geweest sal moogen werden vercoght, dat de voors. booter als dan gewoogen sal worden op de dorps waage en dat van yder wegh off kluyt groot off klyn sal betaalt worden een duyt voor waaghgelt,
op peene dat alle de booter welke buyten de vrydaagsche marckt by de verkoopers sal werden gebraght om vercoght off gekoght te worden sal syn verbeurt ten behoeven van den armen deser heerlykheyt, mitsgaders eene boete van drie guldens ten lasten van den cooper off coopers te appliceeren een derde by den aanbrenger, een derde voor den armen en het resteerende derde part by den officier die de callangie dal doen.

Dat voor soo verre men namaals souden ondervinden eenige andere inconveniente, waar door de bootermarckt souden worden benadeelt by deese regeeringh soodanige voorsieninge daar ontrent souden werden gemaakt in naarvolginge van andere dorpen als deselve tot meeste voordeel van deese gemeente sullen vinden te behooren aangesien dit werk het eenigst middel is om deese vervalle en gansch gerenueerde plaatrs wederom tot eenigh herstel te brengen en sal tot dien hier op de approbatie van haar hoogh mogende werden versoght, waar toe voorn. drossaart by deese versoght en gecommiteert wordt om sulcx ten spoedigste te doen.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 14 29-6-1765 (f 15v 8-8-1765 1-8-1765 door ha. ho. mo. geapprobeerd)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.