Reglement op het houden van de wacht en verbod tot het schieten op de avond voor de ondertrouw (Valkenswaard 1765)

Werdt door de heere drossaart aan de vergaaderingh gecommuniceert en voorgedraagen vermits de Meyerye als overstroomt is van vagebonden en landtloopers en men dagelycx hoort van diefstallen en ongeregeltheeden op de naburige plaatsen
off het derhalve niet dienstigh soude weesen tot beveyliginge van de goede ingeseetenen dat de waghten des snagts wierden gehouden, om alsoo soo veel mogelyk alle onheylen te beletten, dat ten dien eynde een regelement wierde gemaakt waar naar de selve en alle ingeseetenen sigh souden hebben te reguleeren en werdt ten dien eynde een concept regelement gecommuniceert en voorgedraagen.

art 1

Eerstelyk dat des avonts ten tien uuren in ieder roth aan het huys van den rotmeester de trom sal werden geslaagen als wanneer twee man van het roth sullen moeten compareeren om op de waght te gaan.

2

Dat de waght sal gaan van tien uuren des avonts tot vier uuren des smorgens met alle discreetie sonder buyten nootsaakelykheyt aan eenige huysen te kloppen off ramoer te maaken op de boeten van drie guldens en sullen deselve gehouden syn alle uure aan het huys van den rotmeester op een discreete wyse te cloppen ter plaatsche daar het hen sal worden geseght op dat den rotmeester weete dat de waght op de baan is.

3

Dat de waght sal moeten gehouden worden door goede weerbaare manne voorsien met behoorlyk geweer en dat geene kinderen off vrouwpersoonen sullen geadmiteert worden, sullende die geene welke nalaatigh blyven hier aan te voldoen verbeuren eene boete van drie guldens ten behoeve van den heere officier en blyven de rotmeesters gehouden daar aanstons den dagh daar naar kennisse van te geeven aan den drossaart gelyk meede van alle disordres die haar soude moogen voorcoomen.

4

Dat die geene dewelke de waght houden nauwkeurigh sullen moeten aght geeven op alle vreemde en suspecte persoonen welke sy soude moogen ontmoeten deselve aanhouden en brengen aan het huys van den drossaart alhier om te werden geexamineert en verhoort.

5

Dat de waght bevindende off gewaar wordende dat aan eenige huysen off goedt van de inwoonders eenigh molest gedaan wordt den selve sulle gehouden syn de eerste nabuuren op te roepen en daar van kennisse te geeven, de daaders van die feitelykheden aan te houden en deselve te brengen als voor.

6

Dat die geene die de waght houden gehouden sullen syn deselve soodanigh te doen, dat door haar selfs geen ongeregeltheeden geschiede en mitsdiens sigh sullen onthouden van uyt de herberge te blyven om aldaar te blyven sitten drinken, gelyk veel maalen ondervonden wordt, op de boete als voor.

7

En om te beeter alle ongeregeltheeden te connen teegengaan, soo werdt wel expresselyk gestatueert en verbooden aan alle herbergiers des avonts uyterlyk naer elff uuren niet meer te moogen tappen off schenken off gelaege te houden aan eenige inwoonders, sullende die geenen welke bevonden worden naar elff uuren nogh iemandt in huys te hebben verbeuren eene boete van drie guldens ten behoeven van den heere officier, als meede geen vreemde off suspecte persoonen te loogeren sonder alvoorens daervan kennisse te geeven aan den drossaart.

8

En dewyl men veeltyts siet gebeuren dat des avonts en snaghts buyten nootsakelykheyt wordt geschooten en in't bysonder daaghs voor het ondertrouwen van luyden tot groote onrusten der ingeseetenen, soo werdt meede wel expresselyk geinterdiceert en verbooden sulcx mee te doen op de boete van drie guldens ten behoeve als voor en sullen de ouders voor haere kinderen en de meesters voor haare dienstbooden aanspreekelyk syn gelyk meede deselve boete sal plaats hebben ten lasten van die geene dewelke aan soodanige persoonen om sulcx te doen eenigh kruyt sullen uytgedeelt hebben.

9

De persoonen die de waght houden sullen gehouden syn van alle 't geene voorgevallen is des smorgens aan den rotmeester kennisse te geeven ieder in syn roth als wanneer den rotmeester de noodige ordere sal geeven dat die geene welke de volgende naght sullen moeten waaken behoorlyk daar toe werden aangeseght.

10

En sulen de rotmeesters gehouden weesen naukeurige sorge te draagen dat alles naar behooren geexecuteert wordt en eenige ongeregeltheeden tot haare kennisse comende deselve moeten aanbrengen aan den drossaart, werdende deselve tot dien gehouden van tyt tot tyt haare waghten te visenteeren.

11

Gelyk meede alle ingeseetenen gelast worden 't sy by daage off andersints wanneer sy bevinden off gewaar worden dat eenige vreemdelinge, landloopers, suspecte persoonen sigh in deese plaatsche moghte onthouden, daar van aanstons kennisse te geeven aan den drossaart om daar op de noodige recherge te doen en te beletten dat de goede ingeseetenen daar van ongemollesteeert blyve.

Waarop gedelibereert synde is goedtgevonden en verstaan het voorsz. regelement te approbeeren en op dat een ieder hier van geinformeert werde en weete waar naar zy sigh sullen hebben te gedraagen, soo sal deese op sondagh den 3e novembert 1765 aan den volke voor den raathuyse gepubliceert worden en sal hiervan by extract kennis gegeven worden aan den capityn van de rotmeesters om daar van de nodige kennisse aan den rotmeesters te doen geworden.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 20 31-10-1765

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.