Ordonnantie tegen het schenden van bomen e.d. (Valkenswaard 1767)

Wyders wordt door voorn. heere drossaart aan de vergaderingh gecommuniceert dat syn ed. dagelycx clagten voorcoomen over het schenden van het hout soo omtrent het afkappen der boomen, schaarhout snoye van't selve en soo genaampt sprokkelen
off men hier tegens niet eenige voorsieninge souden connen doen.

Waar op by vergaderingh is geresolveert aanstaande sondagh by publicatie alle ende eenen ygelyk te interdiceeren en te verbieden eenige boomen te schandeleseeren veel min af te kappen ofte op eenige erve tsy houtbusselen, wallen ofte aan schaarhout eenige beesems te snoyen, wissen steekroyen te snyden, daar in te sprokkelen, doot hout sy heesters off andere uyt te doen ofte op eenigerly wysen hout daar uyt te kappen off raapen sonder kennis en permissie van den eygenaars, sullende die geene welke bevonden worden contrarie teegens s'lants wetten te doen die het hout in voege voorsz. schenden regoureuselyk volgens s'lants ordonnantie werden gestraft en mits dien tegens deselve tot lyfstraffe worden geprocedeert.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 26v 19-2-1767

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.