Ordonnantie op de waag (Valkenswaard 1768)

Ordonnantie op den waage gemaekt by drossaard, scheepenen, borgemeesters, kerk en armmr. der heerlykheyt Valkenswaard en sulcx met voorkennisse en toestemmingh van den heere der voors. heerlykheyd.

Dat alle waere, goederen en coopmanschappen, die met den gros binnen Valkenswaard gebragt en by de hondert verkogt en gelevert werden en ook die geene die met de gewigte gelevert en uitgevoert worden wegende 25 lb en daar boven moetende in de groote waege gewegen worden op verbeurte van drie guldens.

De booter ter marckt gebragt wordende sal betaelen als ordinaar van ider kluyt een duyt.

En met de hondert gewooge werdende van elk hondert een stuyver.

Van een varken het sy groot off klyn drie stuyvers, van een half varken de helft en voorts naar advenant.

Van ider beest drie stuyvers.

Van een lith rundvlees agt penn.

Van ider huyt off vel van een beest agt penn.

Van hondert lb was twee st. agt penn.

Van hondert lb eyser eene st.

Van hondert lb verre drie st.

Van hondert lb ruet off smeer eene st.

Van hondert lb hop eene st.

De waegmeester off pagter van den waege sal gehouden syn te weege met goede geeykte gewigte by de eykmr. geeykt sonder te moge weegen met ongeeykte steenen, keye, loot off eyserwerk op verbeurte van 3 guldens.

De calangie in deese sal staan aen den drossaerd, sullende de boete geappliceert worden een derde ten behoeve van den selven, een derde ten behoeve van den pagter van de waege en het resteerende derde deel ten behoeve van den armen.

Reserveerende de regeeringh dit reglement in alle gevalle sodanig te veranderen en verbeeteren als deselve tot meeste nutte en voordeele sulle bevinden te behooren gelyk meede indien over het een off ander art. eenige deferenten ontstonden dat deselve by haar sullen werden gedetermineert en afgedaen.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 32v 20-12-1768

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.