Ordonnantie inzake de eigendom van lindebomen (Valkenswaard 1768)

Laestelyk is by deese vergaderingh gearresteert dat alle de lindeboomen staende by en ontrent de waeterlaet by t raethuys tot aan de straet off seyl by de huysinge van de wed. Peeter van de Leur en Fredrik Goossens sullen zyn en blyven ten behoeve van de gemeente alsoo van gemeentens weegen den waeterlaet altoos is geveegt uytgenome voer de huysinge van Frederick Goossens die daar eenige boomen heeft geplant waar voer deselve heeft aengenome de waeterlaet te veegen, dogh soo deselve daar van in gebreeke mogt blyven ofte naermaels renuntieere sullen deselve gelyk als andere zyn en blyven ten behoeven van de gemeente en sullen mits dien de boomen die aen en ontrent voers. waeterlaet staen en nog ongesnoeyt syn van gemeentens weege werden opgesnoeyt gelyk ook de lindeboom staende op den hoek van het laentie off padt gaende van de kuyl tegens over de huysinge van de Valck naar de huysinge bewoont werden by den secretaris Dagevos, sal uytgedaen werden en ten behoeve vande gemeente verkogt en om alle disputen daer over voor te toecomende voer te comen dat aldaar van gemeentens weegen een rey lindenboomen sal worden geplant.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 32v 20-12-1768

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.