Ordonnantie inzake de botermarkt (Valkenswaard 1773)

Heeren drossaart, scheepenen, borgemeesters, kerk en armmeesters in ervaaringe gecommen synde en weekelycx ondervinden dat niet teegenstaande alle precautien die by voorige regelementen gemaakt syn tot standthoudinge van de weekelycxe bootermarckt de weeringe van alle des orderes des niet tegenstaande de ongeregeltheeden onder de opcoopers soo groot is tot merkelyke schaade van de ingeseetenen dat daar in behoort voorsien te worden en mits dien hebben goedtgevonden by ampliatie van voorige regelementen te arresteeren dit naarvolgende disponeerende uyt craghte van haar hoogh mogende octrooy van den eersten augusty 1765.

art 1

Eerstelyk dat alle vrydaagen op den tydt dat de bootermarckt gehouden worden ter plaatse al waar deselve voor het raathuys gehouden wordt, alle die geene welke haare booter ter marckt brengen gehouden sullen syn haare korven met booter op het pleyn neer te setten sonder dat het aan de opkoopers gepermiteerdt sal syn onder voorwendsel dat haare clanten syn de korve van de luyden af te neemen en die voor haar op de waagh te doen weegen, maar de merckt begonnen synde en een partye corven in voege voors. op het pleyn gerangeert synde sullen de opkoopers de preys stellen en uytroepen en vervolgens borgers een bequamen tydt geeven om booter te coopen ten minste van een half uur, de bootermarckt sal beginnen des soomers ten zeeven uuren te weeten van den eerste april tot de laasten augusty en wordt den waagmeester geordonneert niet eerder te weegen.

2

Ten tweede de prys eens gemaakt en uytgeroepen synde, sal het geensins gepermiteerdt syn aan een opkooper een hoogere prys uyt te roepen wanneer de borgers beesigh syn booter te koopen in welken geval die opkooper off wie sulcx soude willen doen, gehouden sal syn uyt syn prive beurs op te leggen en te betaalen aan de coopers dat geene dat sy by het maaken van een tweede prys meerder souden moeten geeven, dus de borgers sigh aan den eerst gemaakte prys sal moogen houden sonder ymants teegenseggen.

3

Ten derde geen opkooper sal onder den naam van borger moogen voorkoopen onder wat pretext het soude moogen weesen.

4

Ten vierde geen korve off weggen met booter sullen by de opkoopers in haare huyse moogen gebraght worden, maar sulle alle deselve ter stondt ter marckt gebragt worden ten eynde by een yder gesien en daar van syne keuse te hebben.

5

Ten vyffde die geene te weeten die haar booter ter markt brengen en contrarie deese ampliatie coomen te doen sullen verbeuren haare booter ten behoeven van den arme alhier en den opkooper idere reys eene boete van drie guldens te appliceeren een derde voor den heere officier, een derde voor den arme, een derde voor den arme en een derde voor den aanbrenger.

En opdat een yder sigh naar den inhoude deeses soude konnen reguleeren, soo sal deese op het eerstkomende vrydagh op de puye van den raathuyse worde gepubliceert en voorts in het huys die de waagh gepacht heeft worde geaffigeert ten eynde by yder ten allen tyden gesien te konnen worden en wordt den vorster gelast des vrydaags naukeurigh aght te geeven ten eynde deese naar behooren worde naargekoomen, reserveerende niet te min den heere drossaart, scheepenen, borgemrs., kerk en armmrs. om ten allen tyden tot weeringe van alle des orderes deese nader te amplieeren en sodanige voorsieninge te doen als tot meeste nutte en conservatie van de bootermarckt sullen oordeelen te behooren.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 46 16-6-1773

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.