Ordonnantie inzake de weg te nemen door vreemde voerlieden (Valkenswaard 1773)

Alsoo ondervonden wordt niet teegenstaande verscheyde waarschouwinge gedaan, dat vreemde voerluyden met haare karren in weerwil van de ingeseetenen en niet teegenstaande deselve sulcx traghten te beletten met het setten van paalen als andersints eghter den wegh neemen door den akkerwegh op Ginhoven dat geen herbaen is, maar een bloote akkerwegh tot merkelyke schaade van de ingeseetenen en waar door den kerkwegh soodanigh wordt gerenueert en bedorven dat den selve niet meer vylig kan gepasseert worden,
soo ist dat myn heeren den drossaart, scheepenen, borgemrs., kerk en armmrs. hier inne willende voorsien mits deese alle buyten voerluyden, Waelen en die geene welke meer als twee paarden voor haare karren hebben wel expressselyk interdiceeren en verbieden die wegh te gebruyken op eene boete van drie guldens waar voor deselve aanstons arrestabel sullen weesen soo meenigmaal als sy bevonden worden contrarie deses te doen booven en behalven de schaade die deselve koomen te doen met uytvaaren van paalen, invaaren van slooten off seyle, welke boete sal geappliceert worden een derde voor den heere officier, een derde voor den arme en het resterende derde part voor die geene die de calangie sal doen, wordende mits dien alle vreemde voerluyden gelast te gebruyke de groote herbaan en sigh naar den inhoude deeses te reguleeren alsoo de voorsz. gestelde penaliteyt regoureselyk teegens haar sal worden geexecuteerdt en op alles naukeurigh aght gegeven sal worden, waar toe den vorster wel expresselyk gelast wordt.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 47v 16-6-1773

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.