Resolutie inzake een gedwongen marktgang van runderen (Valkenswaard 1774)

Werdt door den drossaart aan de vergaderingh voorgedraagen dat vermits de jaarmarckten seer afneemen en verminderen tot merkelyke schaade en nadeel van de gemeente en alle ingeseetenen off men derhalve niet op middelen behoorden bedaght te syn om deselve wederom in forlisantie te brengen, waar toe voorn. drossaart vermeent hier toe een middel te weesen wanneer de ingeseteenen welke hoorenbeesten houden, ieder een beest op de marckt te brengen, 't welck occasie soude geeven dat de marckt daar door vermeerdert wordende, veele vreemdelinge soude getrokken worden om niet alleen hier haare beesten ter marckt te brengen en door andere ingekoght te worden.

Waar op gedelibereert synde is goedtgevonden en verstaan om ist doenlyk de marckten wederom in staat te brengen de ingeseetenen welke hoorenvee ider ten minsten een beest ter marckt te brengen, sullende de beestemarckt gehouden worden van den huysinge van Francis van den Heuvel en soo noordwaars op tot aen de huysinge van Jaspar Bynen en sullen deselve aldaar moeten blyven staan ten minste van elf tot een uur des namiddaghs en die welke geene welke daar van ingebreeken blyven sullen verbeuren eene boeten van zeeve stuyvers ten behoeven van den armen alhier en sal in 't vervolgh tot gemak en om de beesten in behoorlyke ordere te stellen paalen gestelt en geset worden en die met touwen doorschooren gestelt worden omme de beesten daar aan te binden.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 56 2-12-1774

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.