Ordonnantie inzake het gewicht en de prijs van brood (Valkenswaard 1775)

Werdt door den drossaart aan de vergadering gecommuniceert twee extracten autenticq uyt de peghleysten van Eyndhoven waar naar de bakkers het gewight van de coopbrooden moeten reguleeren, als meede den prys van 't selve en vermits in deese plaats een meenighte luyden woonen die sigh daer op toeleggen om broot te bakken en te vercoopen sonder dat men in het seeker geinformeert is, dat de brooden haar gewight hebben en dat sy sigh in 't vercoopen exact reguleeren naar den pegh van Eyndhoven die aldaar alle dingsdagen gestoken wordt en waar naer een ider sigh alhier reguleerdt
off het niet nootsakelyk was dat daar ontrent ook een ordere wierdt gestelt waar naar een yder sigh kon reguleeren.

Waar op gedelibereert synde is by de vergaderingh geresolveert en gearresteerdt dat alle de bakkers en ingeseetenen die willen brootbakken, witte ofte rogge, om te vercoopen sigh sullen moeten reguleeren naar de pegh van Eyndhoven soo als die alle dingsdagen gestooken wordt.

Dat een gebakke brood vercoght werdende sal moeten weegen aght en drie vierde pondt.

Dat ten opsighten van den preys waar voor sy het selve vercoopen moet gereekent worden naar den voors. pegh en om daar van geinformeert te syn en van de juste preys waar voor het selve moet vercogt worden sy des noots naar den dingsdagh haar aan ymant van de regenten konnen addresseeren die deselve sal vertoonen de uytreekeningh alhier ten raadhuyse berustende hoeveel een broot moet kosten.

Dat die geene digh sigh sullen onderwinden broot te bakken en te vercoopen 't selve sullen moeten doen van goedt meel laatende de rog soo als den selve van den moolen kompt sonder daar uyt te siften.

En om in 't seeker geinformeert te syn dat alles daar ontrent in een goede ordere gedaan wordt soo sal hier op van tydt tot tydt de visitatie gedaan worde en de broode welke te light bevonden worden verbeurt verclaart worden, gelyk by deese gedaan wordt ten behoeve van den armen en daar en boove eene boete van een gulden voor den officier van elk broot en indien men soude gewaar worden dat eenige vercoopers sigh hier ontrent niet preciese soude gedragen, maar voor de tweede maal geattroppeert wordende soo sullen deselve als dan booven verbeurte van het te light bevonden broot gemullecteert worden met de straffe van in een geheel jaar en dagh geen coopbrooden te moogen bakken.

En op dat niemandt hier van eenige ignorantie kan pretendeeren sal deese op sondagh den 27e deser worden gepubliceert en geaffigeert worden ter plaatsche daar sulcx gewoon is.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 58v 26-8-1775

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.