Aanvulling op het reglement van de botermarkt (Valkenswaard 1781)

Ter ampliatie van het reglement genome in deese regeering tot conservatie der botermarckt 29 juny 1765 is uyt kragte van haar hoog mogende approbatie en octrooy 1e augustus 1765 op voorstel van den heere drossaart nader goedgevonden en verstaan dat niemand der geene welke van de voors.? markt zal willen jouisseeren en desselfs booter te koop brengen dezelve zal vermogen te verkoopen tot meerder preys dan deselve des dingsdag voir den gewone vryddagse markt te Eyndhoven komt te gelden en dat de opkoopers gegeeven wordt op gelyke poene als by het zelve reglement geexpresseert staat en dat om van de Eyndhovense markt welke des dingsdags bevoorens heeft plaatsgegreepen verseekert te zyn telken vrydag door den vorster deeze heerlykheid daer synde ? daar van aan alle belanghebbende behoorlyke communicatie met het afroepen opde markt tydig zal werden gedaan en zal deese even gelyk voirgemelde reglement behoorlyk gepubliceert en geaffigeert zal worden

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 8 f 107 24-11-1781

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.