Ordonnantie dat iedere huishouden manschappen voor de wacht moet leveren. Valkenswaard 1787

Werd door den drossaerd aan de vergadering voorgedragen, vermits de akelige teyden (daer men zo veel hoord van roven en plunderen) vereysche dat alle mogelyke voorzieninge en precautien worden gebruykt om de goede ingezeetenen voor alle geweld en overlast te bevryden.
Dat hem drossaerd voorkomt dat zulks niet anders kan geschieden als met het doen en houden van wagten, dan waar in hem zo veel zwaarigheden voorkomen door het ongenoegen dat onder veele ingezeetenen heerst en hier in bestaad dat de officianten, predikant en pastoor vry zyn van van de wagt en welke zy vermeenen de grootste bezitters te zyn van gereede goederen en daarom sustineeren dat dezelve (als meeste interest daer in hebbende) even zo wel als ale andere de wagt behooren te gaan.
Dat hy drossaert die stelling zo ongegrond niet vind of daer kan en behoord in deze teyden aan voldaan te worden en mitsdien van zyne zeyden zeer bereyd is zo meenigmaal de toer aan hem komt om te agt te houden, daer toe een bekwaam waker te stellen.
Daarom aan u eerw. in erstige overweeging geeft of men niet aanstonds een resolutie behoord te neemen, waarby alle ingezeetenen, officianten, predikant en pastoor verzogt en des noods gelast worden de wagten op haer toer door bekwaame luyden voorzien met behoorlyk geweer te laaten doen, zodaanig dat niemand wie hy zy daer van bevryd zal zyn en zulks alles op de poenaliteyten by 't reglement van de wagt gearresteert, dan alleen zulke luyden die volstrekt arm en onvermogende zyn een waker te konne bekostigen 't welk zal staan der discretie van drossaerd en scheepenen, welke (na dat aan haer door ieder rotmeester een leyst zal zyn overgegeeven van de persoonen die zy vermeenen om gewigtige reeden buyten staat te zyn wagt te komen doen) een bepaaling zulle maken, zo als bevonden zal worden te behooren.
Dat hy drossaerd vermeend dit het eenigste middel te weezen om de wagte in ordre te doen gaan en dat hy verder bereyd is om in deze zorgelyke teyden met u eerw. alle mogelyke precautien te neemen ten eynde onder gods zeegen de goede luyden dezer plaats voor alle onheylen te bevryden.
Waar op gedelibereerd zynde is goedgevonden en verstaan de propositie gelyk dezelve is inhoudende te approbeeren en ten eynde hiervan behoorlyk kennis gedragen word zal deze resolutie aanstaande zondag by publicatie aan den volken worden bekend gemaakt en inmiddels aan den heeren predikant, pastoor en verdere officianten (welke van de wagt bevryd zyn geweest) zal worden kennis gegeeven en gedeclareerd dat heere drossaerd en scheepenen niet anders hebben konne doen en derhalve vertrouwen, dat zy even zo als alle andere ingezeetenen bereydwillig zullen weezen voor de veyligheyd der geheele plaats mede te waken.
En zal dezen ten haaren opzigte plaats hebben tot kennelyk wederzeggen.
Aldus geproponeerd en geresolveerd ten raadhuysen tot Valkenswaerd dato als boven.

Bron: SRE AA Waalre 9 f 63v 14-11-1787

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.